CNC yn ymgynghori ymhellach ynghylch trwydded amgylcheddol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymgynghori ymhellach gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch cais amgylcheddol yn ymwneud â chyfleuster trin gwastraff yn ne-ddwyrain Cymru.

Cafodd CNC gais am drwydded gan Hazrem Environmental Limited ar 5ed Hydref 2015 ar gyfer cyfleuster arfaethedig i gynhyrchu tanwydd, ac yna cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus.

Yn awr, mae gwybodaeth bellach am allyriadau penodol (o’r gwaith) wedi dod i’r fei ac mae CNC wrthi’n trafod hyn yn fanwl gydag arbenigwyr iechyd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Meddai John Hogg, Pennaeth Gweithrediadau yn Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer De-ddwyrain Cymru:

“Un o’n prif swyddogaethau yw amddiffyn cymunedau rhag ansawdd amgylcheddol gwael sy’n niweidiol i iechyd pobl a’r amgylchedd.

“Fel rhan o’n hasesiad rydym yn adolygu’r penderfyniad drafft yng ngoleuni gwybodaeth ychwanegol a gawn o ganlyniad i ymgynghoriad cyhoeddus.

“Rydym yn parhau i adolygu’r cais ac rydym yn gweithio’n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod yr holl wybodaeth angenrheidiol gennym am unrhyw effaith bosibl ar iechyd pobl sy’n byw yn yr ardal.

“Mae hyn oherwydd cynnydd tymor byr mewn allyriadau Nitrogen Deuocsid yn ystod amgylchiadau tywydd arbennig, fel wrthdroadau thermal.

“Dim ond os byddwn yn fodlon bod cynlluniau manwl y cwmni’n dangos y bydd yn cydymffurfio â deddfau amgylcheddol, ac y gall weithredu heb niweidio pobl na’r amgylchedd, y byddwn yn rhoi trwydded.”

Byddai’r cyfleuster arfaethedig yn derbyn hyd at 100,000 tunnell o wastraff nad yw’n beryglus bob blwyddyn, a byddai hwn wedyn yn cael ei ddosbarthu a’i ddidoli ar gyfer ei ailgylchu ac ar gyfer cynhyrchu tanwydd.

Fe fydd y gwastraff a ddefnyddir i gynhyrchu tanwydd yn cael ei rwygo. Yna, bydd yn cael ei lapio bum gwaith gyda ffilm a’i storio cyn cael ei symud oddi ar y safle i gael ei losgi.

Bydd yr allyriadau a ddaw yn sgil llosgi’r nwy naturiol a ddefnyddir yn y sychwr yn cael eu gollwng trwy gorn simnai 18 metr o uchder, a fydd hefyd yn cael gwared ag arogleuon.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru