CNC yn delio â llygredd slyri

Slurry pollution n the Afon Bach and River Clwyd

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wrthi’n delio â llygredd slyri yn Afon Bach yn Nhremeirchion, Sir Ddinbych.

Cafodd CNC adroddiad fod yna slyri posibl yn yr afon a chafodd ei olrhain i fferm, lle y darganfuwyd mai lagŵn slyri oedd y ffynhonnell. Cymerodd y ffermwr gamau di-oed i ddelio â’r broblem a rhoi stop ar ffynhonnell y llygredd, ac mae ymdrechion yn parhau i wneud yn iawn am y niwed a rhwystro mwy o slyri rhag mynd i’r afon. 

Mae samplau dŵr wedi’u casglu er mwyn gweld i ba raddau y mae’r slyri wedi effeithio ar ansawdd y dŵr yn yr afon, ac mae swyddogion wedi cadarnhau bod rhai pysgod a llysywod wedi’u lladd gan y llygredd. 

Mae yna berygl y gallai’r digwyddiad effeithio ar ansawdd dyfroedd ymdrochi’r Rhyl drwy gydol heddiw. Mae swyddogion yn gweithio i sicrhau y bydd yr achos yn effeithio cyn lleied ag y bo modd ar Afon Clwyd, Y Rhyl a’i dyfroedd ymdrochi. 

Fel rhagofal, mae Cyngor Sir Ddinbych yn cynghori’r trigolion a’r ymwelwyr i beidio â phadlo na nofio yn y môr na chaniatáu i’w plant chwarae ar y traeth dros dro, ac mae arwyddion i’r perwyl hwn wedi’u codi wrth fynedfeydd yr holl draethau. 

Ymhellach, mae’r Cyngor yn cynghori na ddylai cŵn fynd i’r dŵr yn ystod y cyfnod dan sylw. 

Meddai Nick Thomas o Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau effaith y llygredd ar yr afon a’i bywyd gwyllt, ac rydym yn rhoi cyngor i’r ffermwr ynghylch yr hyn sydd angen ei wneud i ddiogelu’r lagŵn slyri a rhwystro llygredd pellach. 

“Yn anffodus, fe wyddom fod y digwyddiad eisoes wedi lladd rhai pysgod, a byddwn yn cadw golwg fanwl ar yr afon yn ystod y dyddiau nesaf er mwyn asesu’r effaith yn llwyr. 

“Pan fyddwn yn fodlon fod unrhyw berygl llygredd pellach wedi diflannu, ein tasg nesaf fydd ystyried camau gorfodi yn erbyn y rheini sy’n gyfrifol am y digwyddiad, pe bai hynny’n briodol. 

“Rydym yn ystyried llygredd amaethyddol fel mater difrifol iawn, ar y lefel uchaf, a byddwn yn parhau i weithio gyda’r diwydiant ffermio a’r undebau i sicrhau newidiadau sylweddol o ran lleihau achosion o lygredd.” 

Pe bai unrhyw un yn gweld arwyddion pellach o lygredd yn yr ardal, dylent gysylltu â llinell argyfwng CNC ar 0300 065 3000.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru