Camau nesaf yn dilyn llifogydd yn Llangefni a Dwyran

llun o'n staff yn siarad efo pobol Llangefni am y llifogydd

Mae pobl sy’n byw yn Llangefni a Dwyran ar Ynys Môn wedi cael gwahoddiad i sesiwn galw heibio fel rhan o ymchwiliadau i’r llifogydd a gafwyd fis Tachwedd diwethaf ac i drafod yr hyn fydd yn digwydd nesaf.

Bydd y sesiynau galw heibio, a drefnir gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn, yn cael eu cynnal ym Mhlas Arthur Llangefni ar 12 Chwefror (3pm-7pm) ac yn Ysgol Dwyran (5pm-7pm) ar 19 Chwefror.

Dioddefodd tri deg un o adeiladau yn Llangefni ac 13 yn Nwyran lifogydd ar 22 Tachwedd 2017, yn dilyn glaw eithafol.

Mae CNC yn ymchwilio i’r llifogydd a achoswyd gan Afon Cefni, Afon Braint and Afon Rhyd y Valley er mwyn deall yn llwyr beth a ddigwyddodd, pam, a pha un a ellir gwneud unrhyw beth i leihau’r siawns y bydd yn digwydd eto.

Bydd y canlyniadau’n cyfrannu at adroddiad ymchwiliad llifogydd a gyhoeddir gan Gyngor Sir Ynys Môn fel yr awdurdod llifogydd lleol arweiniol.

Ar sail hyn, bydd CNC yn cynllunio’r camau nesaf, gan gynnwys modelu’r afon a’r cyffiniau ac ystyried dewisiadau posibl i leihau’r perygl.

Meddai Keith Ivens, Rheolwr Perygl Llifogydd yn Cyfoeth Naturiol Cymru: “Rydym yn cydymdeimlo â thrigolion Llangefni a Dwyran a ddioddefodd lifogydd ddeufis yn ôl.

“Fel rhan o’r ymchwiliad mae ein timau wedi bod yn casglu gwybodaeth gan y rheini a ddioddefodd, a bydd y sesiynau galw heibio yn gyfle inni wneud yn siŵr ein bod wedi clywed profiadau pawb a chael yr holl wybodaeth.

“Mae yna nifer o bethau i’w hystyried wrth geisio lleihau perygl. Fe fyddwn angen ystyried ystod eang o bethau’n fanwl, fel rhybuddion llifogydd, storio dŵr i fyny’r afon, yn ogystal ag opsiynnau mwy traddodiadol fel adeiladu amddiffynfeydd i leihai perygl llifogydd.

“Yn y tymor byr, rydym wedi gwneud rhywfaint o waith cynnal a chadw ar Afon Cefni er mwyn helpu’r dŵr i lifo ymaith yn gyflymach.

“Er na allwn atal pob achos o lifogydd rhag digwydd fe fyddwn yn ymchwilio i’r holl ddewisiadau i leihau’r peryglon, gan weithio’n agos gyda’r gymuned.”

I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau llifogydd, neu rybuddion llifogydd, edrychwch ar naturalresources.wales/flooding neu ffoniwch Floodline:- 0345 988 1188

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru