Y cam nesaf ar gyfer cynorthwyo datblygiadau ynni dŵr yng Nghymru

Bydd canllawiau newydd a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn ei gwneud hi’n symlach i ddatblygu cynlluniau ynni dŵr yng Nghymru, gan warchod afonydd a’r bywyd gwyllt sy’n byw yno yr un pryd.

Cafodd y canllawiau eu datblygu gan Cyfoeth Naturiol Cymru ochr yn ochr â’r diwydiant ynni dŵr a grwpiau pysgota a bywyd gwyllt, a byddant yn nodi faint o ddŵr y gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan heb niweidio’r afon.

Ymhellach, mae rhestr wirio newydd ar gyfer y broses asesu wedi’i datblygu. Bydd hon yn galluogi datblygwyr i ystyried yng nghamau cynnar unrhyw brosiect faint o ddŵr a allai fod ar gael ar afonydd arbennig cyn iddyn nhw wneud cais am y caniatâd angenrheidiol.

Hefyd, y bwriad yn ystod hanner cyntaf 2014 yw adolygu proses drwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn chwilio am ffyrdd cyflymach o alluogi datblygwyr i gael cymeradwyo cynlluniau ynni dŵr cynaliadwy.

Gall cynlluniau dŵr leihau lefel y dŵr mewn afonydd rhwng y mannau lle caiff y dŵr ei gymryd a’r mannau lle caiff y dŵr ei roi’n ôl yn yr afon ar ôl mynd trwy’r tyrbin.

Mae lefel yr afon a’r newidiadau o ddydd i ddydd yn llif naturiol yr afon yn hollbwysig i warchod cynefinoedd bywyd gwyllt pwysig ar gyfer pysgod a rhywogaethau eraill.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi paratoi canllawiau ychwanegol i helpu datblygwyr ynni dŵr i ddatblygu cynlluniau cynaliadwy yn y mannau priodol – rhai a gaiff eu cynllunio a’u gweithredu yn y ffordd gywir.

Mae gweithgor ynni dŵr, sy’n cynnwys datblygwyr, grwpiau cymunedol, grwpiau pysgota a sefydliadau amgylcheddol eraill, wedi’i sefydlu i gydweithio er mwyn helpu’r diwydiant yng Nghymru i ddatblygu mewn modd cynaliadwy yn yr hirdymor.

Yn ôl Ceri Davies o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae gan ynni dŵr yng Nghymru y potensial i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ffermwyr, tirfeddianwyr a grwpiau cymunedol, er mwyn rhoi hwb i’w cynaliadwyedd economaidd ac amgylcheddol yn lleol.

“Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gwneud y broses gyfan yn symlach ac yn gyflymach i ddatblygwyr ynni dŵr, ac rydym yn ddiolchgar am gyfraniad y diwydiant a grwpiau bywyd gwyllt a physgodfeydd at ein gwaith.

“Bydd y canllawiau hyn yn ein galluogi i gynhyrchu ynni o’n hadnoddau dŵr naturiol, gan warchod amgylchedd y dŵr ac eraill sy’n defnyddio dŵr hefyd.”

Mi fydd y canllawiau newydd yn dod i rym ymhen deuddeg wythnos er mwyn rhoi cyfle i’r diwydiant ynni dŵr baratoi.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru