Gorsafoedd tywydd newydd o fudd i fywyd gwyllt

Image of the Skyline pro program display

Mae gwarchodfeydd natur ledled Cymru yn cael help llaw trwy gael gosod gorsafoedd tywydd a fydd yn helpu Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i’w rheoli a’u cynnal a’u cadw’n well.

Ceir gorsafoedd tywydd ym Morfa Harlech yng Ngwynedd, Merthyr Mawr ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Whiteford yng Ngŵyr, a byddant yn darparu data amser real a hanesyddol am y tywydd, gan gynnwys cyflymder a chyfeiriad y gwynt, glawiad a heulwen.

Mae’r twyni tywod yn yr ardaloedd hyn o bwysigrwydd rhyngwladol ar sail eu cynefinoedd, sy’n gartref i blanhigion ac anifeiliaid prin.

Mae’r rhain yn cynnwys tegeirian y fign galchog, nifer o wahanol fathau o greaduriaid di-asgwrn-cefn a madfallod y tywod.

Mae gan CNC brosiectau ar y gweill ym mhob un o’r ardaloedd hyn i adfywiogi’r twyni fel y gallant ddarparu gwell cynefinoedd i’r bywyd gwyllt prin ac arbennig.

Bydd yr wybodaeth a geir gan y gorsafoedd tywydd newydd yn helpu CNC i reoli’r prosiectau a deall yn well y berthynas rhwng y tywydd ac ecoleg.

Fe fydd modd defnyddio’r data a gesglir ar ôl tywydd eithafol i ddeall sut y mae’n effeithio’n naturiol ar yr amgylchedd ynghyd ag arfordir dynamig Cymru.

Bydd deall yr effeithiau hyn yn galluogi CNC i reoli’r twyni gyda dulliau mwy naturiol yn y dyfodol.

Ymhellach, bydd yr wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd ac i eraill â diddordeb, gan gynnwys ysgolion lleol, prifysgolion a hyd yn oed syrffwyr a golffwyr.

Fe fydd modd i’r rhain edrych ar-lein a gweld a yw’r tywydd yn addas ar gyfer eu gweithgaredd arbennig nhw.

Mae Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant ym Morfa Harlech wedi ychwanegu dau synhwyrydd tywydd arall, fel y gallant wella’r ffordd y maent yn rheoli’r cwrs.

Meddai Dr Emmer Litt, Gwyddonydd Ffisegol Morol ac Arfordirol yn CNC:

“Mae CNC yn ymfalchïo yn y gwaith a wna i warchod a chyfoethogi amgylchedd naturiol Cymru ac mae’r prosiectau adfywiogi twyni yn enghraifft wych o hyn.

“Fe fydd y gorsafoedd tywydd newydd yn ein helpu i reoli cynefinoedd a rhywogaethau’r twyni, er mwyn i genedlaethau’r dyfodol allu mwynhau popeth sydd ganddynt i’w gynnig.

“Yn ychwanegol at y manteision i’r gwarchodfeydd, gall sefydliadau fel Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant yn Harlech ddarganfod a yw hi’n ddiwrnod digon braf i chwarae 18 twll!”

Mae gwybodaeth fyw am y tywydd ar gyfer y gwarchodfeydd hyn eisoes ar gael ar-lein https://www.skylink-pro.com/.

Gellir gweld data byw gorsaf dywydd Merthyr Mawr ar:

https://skylink-pro.com/remote-index-sitemap.php?domainname=merthyrmawr.co.uk&keyword=dunes

Gellir gweld data byw gorsaf dywydd Whiteford ar:

https://skylink-pro.com/remote-index-sitemap.php?domainname=whiteford.co.uk&keyword=dunes

Gellir gweld data byw gorsaf dywydd Morfa Harlech ar:

https://skylink-pro.com/remote-index-sitemap.php?domainname=harlech.co.uk&keyword=dunes

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru