Rhywogaethau newydd yn arwydd o lwyddiant gwaith cadwraeth forol Sgomer

microciona

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi canfod dwy rywogaeth o sbyngau morol y credir eu bod yn rhai cwbl newydd yng nghyffiniau safle morol gwarchodedig Ynys Sgomer.

Ar hyn o bryd Sgomer yw’r unig Barth Cadwraeth Morol yng Nghymru ac mae’n un o’r ardaloedd gorau yn y DU o safbwynt amrywiaeth sbyngau.

Cafodd y sbyngau newydd, Phorbas a Microciona, eu canfod wth gynnal arolwg a oedd yn edrych ar fioamrywiaeth sbyngau ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer.

Mae nifer y rhywogaethau o sbyngau a gofnodwyd ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer wedi bod yn cynyddu’n raddol dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf, ac ar hyn o bryd mae’r nifer wedi cyrraedd oddeutu 122.

Mae gwaith CNC yn dangos for y safle hwn yn gynefin ardderchog, nid yn unig i fywyd gwyllt llai adnabyddus fel sbyngau, ond hefyd i rywogaethau fel morloi llwyd ac adar môr sy’n atyniad mawr i dwristiaid sy’n ymweld â’r ardal.

Bellach mae cymunedau morol yn cael eu hystyried mewn cyd-destun tebyg i goedwigoedd glaw fel ffynhonnell bosibl ar gyfer sylweddau meddygol newydd, ac mae ymchwil yn cael ei wneud i sbyngau yn arbennig. 

Meddai Philip Newman, Uwch Swyddog Cadwraeth Morol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r adnoddau naturiol yma i warchod cartref pwysig i’r bywyd gwyllt amrywiol a gwerthfawr sydd gennym yng Nghymru.

“Mae canfyddiadau cyffrous fel y rhain yn dangos fod y gwaith cadwraeth yr ydym yn ei wneud yn meithrin amgylchedd iach ar gyfer y rhywogaethau sy’n byw yno.

“Mae Sgomer yn safle hynod bwysig i Gymru a’r DU. Mae’n dangos sut y gall cadwraeth fodoli ochr yn ochr â diwydiannau eraill megis twristiaeth a bod o fantais iddynt.”

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn torri tir newydd drwy ddefnyddio dull mwy trwyadl o gofnodi rhywogaethau trwy gymryd samplau DNA mewn prosiect partneriaeth â Phrifysgol Portsmouth. Mae hyn yn gyfraniad pwysig i gronfa ddata DNA rhywogaethau sbyngau’r DU.”

Bydd adroddiad ar fioamrywiaeth sbyngau’n cael ei gwblhau ynghyd ag adroddiad cryno o’r holl brosiectau monitro morol ym Mharth Cadwraeth Morol Sgomer. Mae’r rhain yn sicrhau asesiad mwy trwyadl o’r arolwg a byddant ar gael ym mis Ebrill 2016.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru