Cynefin morfa heli newydd yn cwblhau cynllun amddiffyn rhag llifogydd Y Friog

Morfa friog aerial view

Yr wythnos hon bydd cynllun £6.8 miliwn Cyfoeth Naturiol Cymru i amddiffyn mwy na 400 o adeiladau rhag llifogydd yn Y Friog, Gwynedd yn cyrraedd ei gam olaf.

Mae llecyn newydd o forfa heli’n cael ei greu ym Morfa Friog, yn unol ag amodau cynllunio’r cynllun llifogydd. Bydd y llecyn hwn yn helpu i wneud yn iawn am y cynefinoedd naturiol a gaiff eu colli yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod wrth i’r cynllun gael ei adeiladu. 

Bydd bwlch yn cael ei greu yn yr arglawdd sy’n amddiffyn tir CNC ar hyn o bryd ym Morfa Friog, er mwyn i ddŵr y môr allu llifo i mewn i greu morfa heli. Dim ond adeg llanw uchel iawn fydd y tir dan ddŵr, felly bydd pobol yn gallu parhau i gael mynediad i’r ardal tu allan i oriau llawn uchel.  

Bwriad CNC yw cwblhau’r gwaith o fewn wythnos, a bydd yn mynd i’r afael â’r gwaith mewn ffordd fydd yn amharu cyn lleied ag y bo modd ar bobl leol. 

Meddai Sian Williams, Rheolwr Gweithgareddau gyda CNC:

“Mae’r cynllun yma wedi helpu i leihau perygl llifogydd i drigolion Y Friog. Golyga’r darn olaf hwn yn y jig-so y bydd Morfa Friog yn dod yn gynefin arfordirol newydd i fywyd gwyllt.” 

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, mae CNC wedi cryfhau 1.8 milltir o’r amddiffynfeydd presennol rhag llifogydd yn Y Friog ac Arthog, ac wedi ailadeiladu gollyngfeydd Henddol a Morfa er mwyn gallu rheoli’r llifddwr yn well. 

Mae sianel llifogydd newydd wedi’i chreu ar gyfer afon Henddol er mwyn ailgyfeirio llifddwr oddi wrth y pentref. 

Drwy greu’r morfa rwan, gall CNC sicrhau fod y gwaith yn cael ei wneud yn ddiogel, yn hytrach na gadael i natur gymryd ei gwrs. Ar ol gorffen y gwaith, bydd y morfa yn cael ei reoli gan CNC.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru