Prosiect newydd i greu cynefin morfa heli digolledol

View of Cwm Ivy

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi dechrau gweithio ar brosiect uchelgeisiol i greu morfa heli yng Nghwm Ivy, a fydd yn darparu cynefin newydd i fywyd gwyllt.

Meddai Phill Pickersgill, Rheolwr Perygl Llifogydd Ardal, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Gall ambell fath o forglawdd gael effaith negyddol ar yr amgylchedd arfordirol gan arwain at golli neu ddirywiad cynefinoedd naturiol."

"Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn bob amser yn rhoi rhywbeth yn eu lle neu’n eu gwella drwy ein Rhaglen Creu Cynefin."

“Bydd y cynefinoedd rhynglanwol newydd yng Nghwm Ivy yn darparu safleoedd bwydo a gorffwys newydd pwysig ar gyfer adar a bywyd gwyllt arall. Sicrha hefyd y bydd gwerth ac ecosystemau bywyd gwyllt arbennig Aberllwchwr a Bae Caerfyrddin yn cael eu diogelu am amser maith."

“Bydd hefyd yn caniatáu inni gynnal unrhyw gynlluniau diogelu arfordirol newydd ar hyd ACA Bae Caerfyrddin, o wybod bod unrhyw ddifrod anorfod i’r amgylchedd naturiol yn cael ei ddigolledu gan y cynefinoedd newydd sy’n cael eu creu.”

Meddai Alan Kearsley Evans, Yr Ymddiriedolaeth Naturiol, Arfodir a Chefn gwlad Gŵyr:

“Yn ystod y gaeaf diwethaf achosodd y glaw eithriadol ynghyd â llanw uchel ac ymchwydd drycin ddifrod sylweddol i forglawdd Cwm Ivy. Codwyd y mur – sydd, yn ôl y gred, yn dyddio’n ôl i’r Canol Oesoedd - er mwyn cadw’r môr o’r tir er mwyn gallu ffermio da byw arno."

“Fodd bynnag, wrth i lefel y môr godi, a chyda’r cynnydd yn nifer stormydd gaeaf, daeth yn fwyfwy amlwg nad oedd y wal hon yn amddiffynfa gynaliadwy. Gan weithio’n unol ag adroddiad ‘Shifting Shores adapting to change' yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, rydym yn edrych ar addasu at newid a’r dyfodol tymor hir trwy weithio gyda phrosesau naturiol."

“Rydym felly’n falch o weithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i helpu gyda’u bwriad o ddarparu cynefinoedd digolledol ac, ar yr un pryd, adfer y caeau hyn i’w cyflwr naturiol yn forfa heli. Wrth wneud hynny byddwn hefyd yn gweithio’n agos â Chyngor Dinas Abertawe a’r gymuned leol i gynnal a gwella mynediad cyhoeddus i Gwm Ivy.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru