Prif Weithredwr newydd CNC yn galw am weithredu

Mae Prif Weithredwr newydd ceidwad amgylcheddol Cymru wedi galw ar i’r amgylchedd gael lle canolog er lles Cymru.

Mewn neges diwrnod cyntaf i bobl  Cymru, dywed Clare Pillman o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ei bod yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw i wella amgylchedd Cymru.

Dywedodd:

"Mae gennym waith pwysig i'w wneud - gofalu am yr amgylchedd gwych sydd gennym yng Nghymru fel y gall pawb fyw bywydau gwell a fel bod ein bywyd gwyllt yn ffynnu.
"Mae'r heriau'n sylweddol: newid yn yr hinsawdd, dirywiad bioamrywiaeth a phwysau cynyddol ar ein hamgylchedd.
"Ond mae gennym hefyd gyfle gwych. Mae gennym y cyfle i wneud rhywbeth gwerth chweil, fel y byddwn yn gadael Cymru mewn lle gwell na phan wnaethom ddechrau.
"Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r holl sefydliadau a phobl sy'n ymwneud â'r amgylchedd naturiol yng Nghymru,  clywed eu barn, a gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd nesaf i sicrhau ein bod ni'n trosgwlyddo’n hadnoddau naturiol yn y cyflwr gorau posibl i'n plant a'n wyrion."

Heddiw (dydd Llun 26 Chwefror) mae Clare  yn cymryd y llyw yn CNC gan Kevin Ingram a fu yn y swydd dros dro ar ôl i’r Prif Weithredwr blaenorol, Emyr Roberts, ymddeol ym mis Hydref.

Roedd ei rôl blaenorol yn cynnwys cyfrifoldeb am bolisi Llywodraeth y DU ar ddiwylliant, twristiaeth a chwaraeon, a chyrff megis Historic England, Visit Britain, UK Sport a'r Parciau Brenhinol, yn ogystal â Chofion Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, Cwpan Rygbi'r Byd a'r cais am Gemau’r Gymanwlad yn 2022.

Yn flaenorol roedd hi'n gyfrifol am redeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi yng Nghymru.

Mewn neges i staff CNC dywedodd Clare:

"Mae staff CNC wedi cyflawni llawer yn y pum mlynedd ers iddo gael ei sefydlu.
"Rydw i eisoes wedi treulio ychydig o amser gyda nhw ac mae eu hymrwymiad, eu gwybodaeth a’u harbenigedd wedi creu argraff fawr arna’i. Dyma sy’n eu galluogi i wneud penderfyniadau anodd.
"Rwy'n teimlo'n gryf fy mod yn ymuno â thîm o bobl sydd ac angerdd am yr hyn maen nhw'n ei wneud.”
Croesawyd penodiad Clare gan Gadeirydd CNC, Diane McCrea, a ddywedodd:
"Rwyf wrth fy modd yn croesawu Clare yn y wybodaeth mai hi yw'r person cywir i'n harwain ar gyfer y rhan nesaf o'n taith.
"Mae arweinyddiaeth all ysgogi gydag angerdd yn rhan bwysig o'r gwaith ac mae Clare eisoes wedi dangos bod ganddi'r nodweddion hynny."