Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Prif Weithredwr newydd CNC yn galw am weithredu

Mae Prif Weithredwr newydd ceidwad amgylcheddol Cymru wedi galw ar i’r amgylchedd gael lle canolog er lles Cymru.

Mewn neges diwrnod cyntaf i bobl  Cymru, dywed Clare Pillman o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ei bod yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw i wella amgylchedd Cymru.

Dywedodd:

"Mae gennym waith pwysig i'w wneud - gofalu am yr amgylchedd gwych sydd gennym yng Nghymru fel y gall pawb fyw bywydau gwell a fel bod ein bywyd gwyllt yn ffynnu.

"Mae'r heriau'n sylweddol: newid yn yr hinsawdd, dirywiad bioamrywiaeth a phwysau cynyddol ar ein hamgylchedd.

"Ond mae gennym hefyd gyfle gwych. Mae gennym y cyfle i wneud rhywbeth gwerth chweil, fel y byddwn yn gadael Cymru mewn lle gwell na phan wnaethom ddechrau.

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r holl sefydliadau a phobl sy'n ymwneud â'r amgylchedd naturiol yng Nghymru,  clywed eu barn, a gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd nesaf i sicrhau ein bod ni'n trosgwlyddo’n hadnoddau naturiol yn y cyflwr gorau posibl i'n plant a'n wyrion."
Heddiw (dydd Llun 26 Chwefror) mae Clare  yn cymryd y llyw yn CNC gan Kevin Ingram a fu yn y swydd dros dro ar ôl i’r Prif Weithredwr blaenorol, Emyr Roberts, ymddeol ym mis Hydref.

Roedd ei rôl blaenorol yn cynnwys cyfrifoldeb am bolisi Llywodraeth y DU ar ddiwylliant, twristiaeth a chwaraeon, a chyrff megis Historic England, Visit Britain, UK Sport a'r Parciau Brenhinol, yn ogystal â Chofion Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, Cwpan Rygbi'r Byd a'r cais am Gemau’r Gymanwlad yn 2022.

Yn flaenorol roedd hi'n gyfrifol am redeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi yng Nghymru.

Mewn neges i staff CNC dywedodd Clare:

"Mae staff CNC wedi cyflawni llawer yn y pum mlynedd ers iddo gael ei sefydlu.

"Rydw i eisoes wedi treulio ychydig o amser gyda nhw ac mae eu hymrwymiad, eu gwybodaeth a’u harbenigedd wedi creu argraff fawr arna’i. Dyma sy’n eu galluogi i wneud penderfyniadau anodd.

"Rwy'n teimlo'n gryf fy mod yn ymuno â thîm o bobl sydd ac angerdd am yr hyn maen nhw'n ei wneud.”
Croesawyd penodiad Clare gan Gadeirydd CNC, Diane McCrea, a ddywedodd:

"Rwyf wrth fy modd yn croesawu Clare yn y wybodaeth mai hi yw'r person cywir i'n harwain ar gyfer y rhan nesaf o'n taith.

"Mae arweinyddiaeth all ysgogi gydag angerdd yn rhan bwysig o'r gwaith ac mae Clare eisoes wedi dangos bod ganddi'r nodweddion hynny."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.