Mesurau newydd i daclo llygredd Tata

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n adolygu ymateb Tata Steel i ddau rybudd i leihau llygredd o’r gweithfeydd dur.

Yn dilyn cwynion fis Gorffennaf 2013, bu Cyfoeth Naturiol Cymru’n ymchwilio gyda Tata i ganfod ffynhonell y llwch oedd yn achosi’r problemau. Daeth yn amlwg mai o storfeydd y gwaith sinter a’r ffwrnais chwyth, ble mae defnyddiau crai yn cael eu cadw a’u symud i silos cadw,  y mae’r rhan fwyaf o’r llwch yn dod.

Cyflwynodd Cyfoeth Naturiol Cymru rybudd gorfodi yn gorchymyn y cwmni i gynnal cyfres o waith i leihau faint o lwch sy’n dianc o’r safle.  Mae hyn yn cynnwys gostwng tymheredd y broses gynhyrchu a chanfod offer lleihau’r llwch sy’n gallu gwrthsefyll tymheredd uchel yn well.

Aeth terfyn amser rhan gyntaf y rhybudd heibio erbyn hyn ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn asesu ymateb Tata.

Meddai Gavin Bown Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydyn ni wedi archwilio cais Tata ac ar fin cynnal archwiliad i ddilysu rhannau penodol o’r ymateb.

“Er ein bod yn eithaf bodlon gyda'r gwaith sydd wedi’i wneud hyd yn hyn, sydd wedi cyfarfod â, ac mewn rhai achosion wedi mynd y tu hwnt i, ofynion rhan gyntaf ein rhybudd, mae’n rhaid i ni bwysleisio fod peth gwaith yn dal heb ei wneud a bod yn rhaid ei gwblhau erbyn diwedd Ionawr 2014.”

Mae’r ail rybudd yn gofyn i Tata egluro sut y bydd yn cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Gollyngiadau Diwydiannol, sydd nid yn unig yn cyfyngu ar ollyngiadau ond hefyd yn nodi’r technegau a ddefnyddir i reoli llygredd ac i sichrau gwelliant parhaus i atal llygredd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi ar hyn o bryd yn gwerthuso ymateb Tata i’r rhybudd gwybodaeth a hefyd yn ymgynghori i gael barn y cyhoedd. Gellir gweld rhybudd ac ymateb Tata ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n newid trwydded Tata i gynnwys y cyfyngiadau newydd sy’n cael eu gosod gan y gyfarwyddeb a bydd hefyd yn ymgynghori ymhellach er mwyn rhoi cyfle i’r cyhoedd gyflwyno sylwadau ar sut mae’r gyfarwyddeb wedi’i gweithredu.

Ychwanegodd Mr Bown:

“Mae Tata wedi cydweithio â ni ynghylch y broblem llwch ac rydyn ni’n hyderus y bydd y cwmni’n dal i weithio gyda ni i sicrhau ei fod yn cydymffurfio gyda gofynion y gyfarwyddeb newydd.

“Mae’r rheolau newydd yn effeithio ar Ewrop gyfan a byddwn yn gweithio gyda diwydiannau Cymru i sicrhau eu bod yn gallu cystadlu mewn marchnad byd eang ac, yr un pryd, yn effeithio llai ar yr amgylchedd.

“Bydd y newidiadau hyn yn sicrhau y bydd y gweithfeydd dur yn cael eu rhedeg i’r safonau uchaf er mwyn gwarchod pobl ac amgylchedd yr ardal.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru