Gobaith newydd i wiwerod coch

A red squirrel

Mae gwaith i roi hwb i boblogaethau gwiwerod coch yng Ngogledd Cymru yn llwyddo wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ffilmio gwiwer ifanc.

Yn gynharach eleni, rhyddhawyd saith o wiwerod coch gan CNC yng Nghoedwig Clocaenog fel rhan o brosiect i ddiogelu eu dyfodol.

Ac yn awr, mae camerâu natur wedi cynnig y dystiolaeth gyntaf eu bod yn bridio, ar ôl ffilmio gwiwer ifanc a oedd wedi mentro allan o’i nyth.

Meddai Rhys Jenkins, Rheolwr Cadwraeth a Threftadaeth, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae gwiwerod coch yn rhan mor bwysig o’n hamgylchedd, ein treftadaeth a’n diwylliant yng Nghymru ac mae gennym ddyletswydd i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
“Credwn fod y ddwy wiwer fenywaidd a gafodd eu rhyddhau wedi cael gwiwerod bach ac mae’r fideo’n dangos un o’r rhain – mae hi braidd yn simsan ar ei thraed, ond mae’n wych ei gweld.
“Ond y peth gwirioneddol ddiddorol yw’r ffaith fod ganddi flaen golau ar ei chynffon, sy’n nodweddiadol o eneteg gwiwerod Cymru.
“Mae hyn wedi ein harwain i feddwl fod un o’r gwiwerod benywaidd a gafodd eu rhyddhau wedi bridio ag un o wiwerod gwrywaidd gwyllt Clocaenog, sy’n hynod gyffrous – ac yn dangos pa mor dda y maen nhw wedi setlo yno.”

Cânt eu monitro’n ofalus gan CNC a gwirfoddolwyr lleol o Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru sy’n edrych yn rheolaidd ar y camerâu a geir yn y goedwig er mwyn gweld i ble y mae’r gwiwerod yn mynd a sut y maen nhw’n dod yn eu blaen.

Mae coleri radio wedi’u gosod ar rai o’r gwiwerod er mwyn i’r gwirfoddolwyr allu dilyn eu hynt.

Mae hyn yn cyfrannu at gydweithredu drwy’r DU a elwir yn ‘Red Squirrels United’ (RSU).

Gall pobl wirfoddoli i ymuno â’r prosiect i warchod gwiwerod coch yng Ngogledd Cymru trwy anfon e-bost at beckyredsquirrel@gmail.com.

Meddai Julian Mason, gwirfoddolwr lleol o Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru:

“Rydym wrth ein bodd yn gweld gwiwerod coch ifanc yn neidio o gwmpas ac yn archwilio’r goedwig.
“Mae’n hwb gwirioneddol i’r prosiect, o gofio’r holl waith caled a’r holl oriau y mae pawb wedi’u cyfrannu!”

Mae Coedwig Clocaenog yn un o blith tair o ardaloedd â blaenoriaeth o safbwynt gwarchod gwiwerod coch, ynghyd ag Ynys Môn a chanolbarth Cymru.

Mae ganddi gymysgedd o wahanol fathau o goed – mae hyn yn wych i wiwerod coch, sy’n bwydo ar yr hadau.

Yn 1998 roedd yna hyd at 400 o wiwerod coch yn y goedwig, ond yn awr tybir bod yna lai na 50. Mae hyn wedi ysgogi CNC i gymryd camau a helpu i ddiogelu eu dyfodol.

Bydd CNC yn parhau i weithio gyda gwirfoddolwyr RSU i olrhain y cynnydd, a’r bwriad yw rhyddhau mwy o wiwerod yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru