Canllawiau newydd i leihau tanau gwastraff

Bydd canllawiau newydd a gyhoeddir yn ddiweddar yn helpu gweithredwyr i gymryd y camau priodol i leihau’r risg o danau mewn safleoedd gwastraff yng Nghymru.

Mae sawl tân mawr wedi bod mewn safleoedd gwastraff yn ystod y blynyddoedd diwethaf sydd wedi cymryd hyd at dair wythnos i’w diffodd.

Mae’r canllawiau newydd – a gyhoeddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a’r tri gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru – yn seiliedig ar brofiadau o ymladd tanau go iawn a phrofion a gynhaliwyd gan Fforwm Diogelwch ac Iechyd y Diwydiant Gwastraff, gyda chefnogaeth Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân.

Roedd y profion yn ymchwilio pa mor gyflym y mae gwahanol fathau o wastraff yn llosgi a’r gwres y maen nhw’n ei gynhyrchu.

Roedd y gwastraff a brofwyd yn cynnwys gwastraff rhydd a gwastraff wedi’i fyrnu, plastig, papur a chardfwrdd, rwber, gwastraff pren a thanwydd sy’n deillio o wastraff.

Cynhaliwyd profion i losgi llawer iawn o wastraff er mwyn efelychu profiad y gwasanaethau tân ac achub pan fyddan nhw’n ymladd tanau gwastraff go iawn.

Dywedodd Gareth Davies, Uwch-swyddog Amgylchedd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Ein swydd ni yw sicrhau bod gweithredwyr gwastraff yn cydymffurfio â’u trwydded a bod ganddynt gynlluniau effeithiol ar waith er mwyn lleihau’r risg i bobl ac i’r amgylchedd.

“Gall tanau gwastraff a’r mwg a gynhyrchir gael effaith fawr ar gymunedau gan y gallan nhw losgi am wythnosau.

“Roedd angen diweddaru’r canllawiau blaenorol er mwyn cynnwys casgliadau diweddar yn deillio o danau go iawn a phrofion tân.

"Rydym yn annog pob gweithredwr i ddilyn y canllawiau newydd a sicrhau eu bod yn rheoli pentyrrau gwastraff yn y ffordd fwyaf diogel bosibl. Er enghraifft, bydd defnyddio waliau concrit fel rhwystrau tân yn galluogi gweithredwyr i storio mwy o wastraff ar eu safle, ac yn agosach at ei gilydd.

“Yna, fe ddylen ni weld gostyngiad yn nifer y tanau gwastraff ar draws Cymru, a gweld llai o effaith ar yr amgylchedd ac ar gymunedau pe bai tanau o’r fath yn digwydd.”

Gweithiodd swyddog o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru gyda CNC am chwe mis er mwyn helpu i ddatblygu’r canllawiau. Ac mae dau swyddog arall o’r gwasanaethau tân ac achub wedi ymuno â CNC i gynorthwyo gyda gweithredu’r gwaith.

Bydd y canllawiau’n cael eu cyflwyno’n raddol gyda gweithredwyr gwastraff cyfredol a byddant yn berthnasol i bob trwydded gwastraff newydd.

Gellir gweld y canllawiau trwy fynd i www.cyfoethnaturiol.cymru/cyfarwyddydtrwydded

Mae’r canllawiau wedi cael eu rhoi ynghyd gan CNC mewn cydweithrediad â:

  • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, a
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
  •  

Cynhaliwyd profion llosgi yn 2015 a 2016 gan Fforwm Diogelwch ac Iechyd y Diwydiant Gwastraff, gyda chefnogaeth Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru