Llwybr troed newydd ar gyfer llecyn arfordirol hardd

Cychwynnwyd ar brosiect i ailsefydlu mynediad cyhoeddus ar draws llecyn hardd arfordirol ar lannau gogledd Gŵyr gyda’r nod o adfer mynediad yn 2017.

Bydd y llwybr troed a adnewyddwyd yn darparu mynediad i bobl fynd ar hyd yr arfordir ac ar draws cors Cwm Ivy unwaith eto, ar ôl i ddarn o’r morglawdd a’r arglawdd oedd yn ei gynnal dymchwel yn 2014. 

Difrododd stormydd y morglawdd, a daeth twll bach i’r golwg ac ers hynny mae’r môr wedi bod yn hawlio’r gors yn ôl ac mae’r bwlch yn y morglawdd wedi parhau i dyfu.

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Dinas a Chyngor Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru, Y Cerddwyr, Cymdeithas Gŵyr a grŵp ymgyrchu lleol ‘Save our Seawall Footpath’ yn gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i ffyrdd i ailsefydlu mynediad ar draws y gors. 

Hefyd mae rhan o’r prosiect yn cynnwys gwaith gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i greu morfa heli newydd fydd yn cynnig cynefin cydadferol ar gyfer amddiffynfeydd rhag llifogydd o fewn Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Caerfyrddin yn y dyfodol, a chreu cynefin newydd ar gyfer bywyd gwyllt.

Mewn cyfarfod ym mis Gorffennaf, cytunodd y grŵp i fwrw ymlaen â ffordd i geisio datrys hyn drwy ledu bwlch presennol yn y morglawdd ac adeiladu croesfan dros y bwlch. Bydd hyn yn darparu’r amodau iawn i ffurfio cynefin morfa heli a hefyd ar gyfer troedffordd ddiogel a chynaliadwy ar gyfer y cyhoedd. 

Meddai Neil Wilson, Save Our Seawall Footpath (SOS):

“Rydym am i bobl fwynhau ‘r llwybr ar draws Morglawdd Cwm Ivy gan ei fod yn rhan unigryw o lwybr Arfordir Cymru, sydd wedi ennill sawl gwobr.

“Mae’r difrod a wnaed i’r rhan o’r morglawdd yn golled fawr i’r gymuned , ond nawr rydym i gyd yn hapus i gytuno â’r ffordd ymlaen i ailsefydlu’r llwybr troed.

“Rydym yn gobeithio bydd y llwybr newydd yn barod erbyn haf nesaf fel gall y gymuned leol a phobl o bob cwr o Gymru a thu hwnt ymweld â gogledd Gŵyr a pharhau i fwynhau golygfeydd godidog arfordir Cymru.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru