Deddf Amgylchedd Newydd ar waith ym Mhen y Cymoedd

Tyrbin cyntaf ym Mhen y Cymoedd

Mae arweinwyr Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi datgan bydd Deddf yr Amgylchedd (Cymru) sy’n dod i rym yn gyfle unwaith mewn oes i’n hysgogi i ddod at ein gilydd a meddwl ymhellach am reoli adnoddau naturiol yng Nghymru.

Wrth ymweld â Phrosiect Ynni Gwynt Pen y Cymoedd, gwelodd prif weithredwr a chadeirydd CNC drostynt eu hunain sut y gall pwerau newydd a roddwyd i’r sefydliad yn y Ddeddf fod o fudd i bobl, nature ac economi yng nghymoedd de Cymru. 

Yn y prosiect gan gwmni ynni Vattenfall, gwelodd penaethiaid CNC gynnydd y datblygiad 76 tyrbin a leolwyd ar dir a reolir gan CNC yn Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot.

Bydd y prosiect nid yn unig yn cynhyrchu digon o drydan i bweru 140,000 o gartrefi bob blwyddyn, ond hefyd yn creu swyddi, gan ddarparu cronfa gymunedol o £1.8m yn flynyddol,  ffurfiwyd gan bobl leol ar gyfer pobl leol, ac yn  buddsoddi arian i adfer cynefinoedd a chadwraeth natur.

Mae’r prosiect yn darparu incwm blynyddol i Lywodraeth Cymru fel tirfeddianwyr. Yn ogystal,

mae CNC wedi gweithio’n agos gyda Vattenfall i gynllunio, adfer cynefin mawn dir gorau posibl, plannu coed brodorol i ddigolledu coed a gollwyd o ganlyniad i’r prosiect, a llwybr beicio mynydd Blade newydd cyffrous £350,000 ym Mharc Coedwig Afan.

Bwriad y pwerau newydd a roddwyd i CNC yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru), sy’n dod i rym yfory (dydd Sadwrn 21 Mai), yw sicrhau bod aer, tir, dŵr, bywyd gwyllt, planhigion a phridd yn cael eu rheoli’n gynaliadwy i wella lles Cymru, a darparu dyfodol gwell i bawb.

Dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’n amlwg fod cydweithredu effeithiol gyda busnesau fel Vattenfall, yn sicrhau diogelu ffynonellau ynni a manteision ehangach ar gyfer pobl Cymru.

“Mae’r prosiect hwn yn dangos meddylfryd cydlynol ar waith - ac yn amlygu sut y gallwn greu manteision amrywiol o gymryd safbwynt ehangach  wrth gynllunio a chyflwyno ein gwaith.

“Mae yfory’n ddiwrnod pwysig i ni, gan fydd Deddf yr Amgylchedd yn ysgogi mwy o’r math hwn o gydweithio. Erbyn hyn mae gennym gyfrifoldeb, wrth weithio ar brosiectau fel y rhain, i chwilio am fanteision ehangach, ac mae adfer mawn dir a’r llwybr beicio mynydd yn enghreifftiau ardderchog o hyn. 

“Mae hwn yn gyfle unwaith mewn oes i ni yng Nghymru ac mae’r prosiect hwn yn dangos sut y gallwn weithio yn y dyfodol i sicrhau manteision amrywiol ar gyfer pobl, natur a’r economi.”

Dywedodd Will Wason, Cyfarwyddwr Prosiect Vattenfall ym Mhen y Cymoedd:

“Mae’r cydweithio arloesol ddatblygwyd gyda CNC ym Mhen y Cymoedd yn sicrhau canlyniadau llwyddiannus ar gyfer yr ardal a Chymru gyfan, gan gynnwys gwneud gostyngiad mawr yn ein hallyriadau carbon.

“Mae Vattenfall yn falch o gynnig canllawiau ar gyfer y math o weithio cydlynol bydd Deddf yr Amgylchedd yn annog.

“Mae gwynt yn adnodd pwysig gall Gymru ei harneisio, os oes yna lwybr tymor hir i’r farchnad ar gyfer ynni glân. Rydym yn falch i gyd-fynd ag ymrwymiadau Llywodraeth Cymru yn y maes hwn.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru