Cyfleuster newydd sydd ar flaen y gad i Gymru a thu hwnt

Llun o Dr Madeleine Havard, Hannah Blythyn, Dr Elizabeth Haywood a'r Athro Richard Davies o gwmpas y plac agoriadol

Lleolir cyfleuster newydd y Gwasanaethau Dadansoddi yn adeilad Faraday, ac mae’n cynnwys mwy na 30 o staff proffesiynol a phrofiadol sy’n cynnal gwaith dadansoddi a phrofion amgylcheddol hanfodol i CNC, fel profi ansawdd dŵr ein traethau bob haf.

Caiff y cyfleuster ei achredu gan UKAS, y corff achredu cenedlaethol ar gyfer y Deyrnas Unedig.

Ymhellach, mae cyfleuster y Gwasanaethau Dadansoddi yn awyddus i gynnig y gwasanaethau y mae’n eu darparu i CNC i gwsmeriaid ehangach yng Nghymru a thu hwnt.

Meddai Dave Gazzard, Rheolwr y Gwasanaethau Dadansoddi yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Bydd ein cyfleuster newydd sydd o safon fyd-eang yn helpu ein staff gyda’r gwaith pwysig a wnawn yn Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, economi ac amgylchedd Cymru.

“Er enghraifft, rydym yn profi mwy na 2,000 o samplau o ddyfroedd ymdrochi a gesglir gan ein staff bob blwyddyn. Rydym yn monitro mannau lle y gall problemau fod, ac yn helpu i wneud yn siŵr fod y dyfroedd sydd ar ein traethau’n ddiogel inni nofio ynddynt.

“Hefyd, rydym yn ymchwilio i ddigwyddiadau, fel safleoedd gwastraff anghyfreithlon a llygredd, fel y gallwn daclo gweithgareddau anghyfreithlon.

“Gyda’n cyfleuster newydd anhygoel, fe fyddwn nid yn unig yn gallu bodloni anghenion y presennol a’r cynnydd yn y dyfodol, ond hefyd fe fyddwn yn gallu cynnig cyfleoedd di-ben-draw ar gyfer cynnal mentrau ymchwil ar y cyd gyda CNC a Phrifysgol Abertawe.”

Bydd y sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd i wella ansawdd a maint y dystiolaeth a ddefnyddir i gyfarwyddo penderfyniadau CNC a chaniatáu i staff a myfyrwyr y Brifysgol chwarae rhan bwysig yn y dasg o siapio amgylchedd Cymru mewn ffordd gadarnhaol.

Meddai Hannah Blythyn, y Gweinidog dros yr Amgylcheddol:

“Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd yn mynnu ein bod yn dod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o weithio. Mae hyn yn cynnwys gwahanol sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd i’n helpu i gyrraedd ein nod o wella gwytnwch ein hecosystemau a llesiant y genedl.

“Mae’r fenter hon rhwng CNC a Phrifysgol Abertawe yn arddangos yr uchelgais gydweithredol hon ac yn cynnig cyfleoedd gwaith gwerthfawr i Dde Orllewin Cymru.”

Meddai’r Athro Richard Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe:

“Mae gan Brifysgol Abertawe gymuned ryngwladol fywiog o gadwraethwyr, biowyddonwyr, biobeirianwyr a chemegwyr.

“Bydd partneriaeth y Brifysgol gyda CNC, ynghyd â’n hadran gemeg newydd, yn darparu cydweithrediad ac yn gwella ein gallu i feithrin a diogelu’r amgylchedd er budd cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

“Mae’r cydweithio hwn rhwng corff a noddir gan y Llywodraeth a’r Brifysgol yn enghraifft dda o’r ffordd y gall Cymru weithio fel gwlad ‘fechan, ddoeth ac ystwyth’.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru