Penodi Prif Weithredwr Newydd Cyfoeth Naturiol Cymru

Clare Pillman CEO, wearing red jacket stood in front of the NRW Coed Nercwys sign with two black labrador dogs

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi bod Clare Pillman wedi'i phenodi fel ei Brif Weithredwr nesaf.

Bydd Clare, sydd ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon yn yr Adran dros faterion Digidol, Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon yn San Steffan, yn ymgymryd â'r swydd ddiwedd mis Chwefror 2018.

Mae'n cymryd lle Emyr Roberts a fu’n Brif Weithredwr CNC ers iddo gael ei sefydlu yn 2013.

Mae rôl bresennol Clare yn cynnwys cyfrifoldeb am bolisïau’n ymwneud â diwylliant, twristiaeth a chwaraeon, cyrff megis Historic England, Visit Britain, UK Sport a'r Parciau Brenhinol, yn ogystal â chyflawni rhaglen goffáu Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn y DU, Cwpan Rygbi'r Byd a'r bid ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2022.

Cyn hynny roedd yn gyfrifol am redeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi yng Nghymru.

Meddai Clare Pillman:

"Mae CNC yn gorff arbennig iawn sydd â chylch gorchwyl eang ac uchelgeisiol, gweithlu proffesiynol cryf ac ymroddedig a rôl hanfodol o ran sicrhau cynaliadwyedd tirwedd unigryw a Cymru.

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r Cadeirydd, y Bwrdd, y Tîm Gweithredol a'r holl staff er mwyn mynd â gwaith pwysig CNC ymlaen i'r lefel nesaf."

Meddai Diane McCrea, Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Rydym yn edrych ymlaen at ran nesaf ein taith fel sefydliad ac adeiladu ar y sylfaen a osodwyd gan Emyr Roberts.

"Hoffwn groesawu Clare wrth iddi ymuno â ni ac wrth i ni barhau â'n gwaith hanfodol o ofalu am yr amgylchedd anhygoel sydd gennym yng Nghymru a hynny ar gyfer ei phobl, ar gyfer bywyd gwyllt ac ar gyfer yr economi."

Magwyd Clare ar dyddyn bum milltir o'i chartref presennol yn Nercwys ger Yr Wyddgrug. Yn dysgu Cymraeg, mae hi wedi pasio arholiad TGAU Cymraeg ac wedi cael ei hanrhydeddu yn yr Eisteddfod Genedlaethol am ei chyfraniad at ddwyieithrwydd yn y system gyfiawnder.

Kevin Ingram, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol CNC fydd y Prif Weithredwr dros dro yn dilyn ymddeoliad Emyr Roberts yr wythnos diwethaf.

Bywgraffiad Clare Pillman

Ymunodd Clare Pillman â'r Gwasanaeth Sifil yn 1990 ar ôl astudio ym Mhrifysgol St Andrews a Sefydliad Celf Courtauld. Bu’n gweithio mewn nifer o wahanol Adrannau o Lywodraeth y DU, gan gynnwys yr Adran dros Dreftadaeth Genedlaethol, y Trysorlys a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Yn 2004 dychwelodd Clare i Gymru i weithio yn y Gwasanaeth Llysoedd oedd newydd ei sefydlu, ac a ddaeth â Llysoedd y Goron a’r Llysoedd Sirol, a’r Llysoedd Ynadon ynghyd am y tro cyntaf. Yn ystod y cyfnod hwn, bu’n gadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Gogledd Cymru, fe arweiniodd yr ymgyrch i sicrhau carchar yng Ngogledd Cymru ac arweiniodd Wasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi Cymru (GLlEM) i fod y corff Cymru-gyfan cyntaf i dderbyn y Marc Siarter am Wasanaeth Cwsmer.

Dychwelodd Clare i Lundain yn 2011 i fod yn Gyfarwyddwr Diwylliant yn yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Arweiniodd y gwaith ar yr Olympiad Diwylliannol a rhaglen newid fawr o fewn yr Adran. Ers hynny, mae wedi arwain gwaith sy’n datblygu strategaethau newydd ar gyfer Chwaraeon, Twristiaeth a Diwylliant, bu’n goruchwylio cyflawni digwyddiadau fel Cwpan Rygbi'r Byd a Phencampwriaethau Athletau’r Byd, datblygu ac arwain y rhaglen i goffáu Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, a chreu modelau llywodraethiant ac ariannu newydd ar gyfer sefydliadau megis Historic England, English Heritage, y Parciau Brenhinol a Visit Britain.

Ar hyn o bryd mae Clare yn Aelod o Fwrdd Theatr Genedlaethol Cymru; Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Gogledd Cymru ac yn Aelod o Gyngor Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru. Cyn hynny bu’n Ymddiriedolwr y Sefydliad Ymchwil Canser yn Llundain am ddeng mlynedd.

Dechreuodd ddysgu Cymraeg yn ffurfiol pan oedd yn Gyfarwyddwr GLlEM Cymru. Safodd ei harholiad TGAU yn 2009, ac yn yr un flwyddyn fe’i hanrhydeddwyd yn Eisteddfod y Bala am ei chyfraniad at ddwyieithrwydd yn y system gyfiawnder.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru