Cynllun codi tâl newydd ar gyfer defnyddio dŵr afonydd Cymru

Bydd sector ynni adnewyddadwy Cymru ar ei ennill wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gyflwyno system codi tâl haenog newydd ar gyfer ceisiadau am drwyddedau ynni dŵr yr wythnos hon.

Golyga hyn y bydd ffioedd ceisiadau am drwyddedau ar gyfer y cynlluniau ynni dŵr lleiaf yn cychwyn ar £375 fesul cais, gyda chynlluniau masnachol mwy yn talu £1,500.

Mae’r cynllun newydd wedi’i ddatblygu fel rhan o Gynllun Ffioedd a Thaliadau ehangach CNC, ar ôl ymgynghori’n eang gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys rhai o’r diwydiant ynni dŵr, undebau’r ffermwyr a chyrff cadwraethol.

 Meddai Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gwybodaeth, Strategaeth a Chynllunio, Cyfoeth Naturiol Cymru:

 “Gall cynlluniau ynni dŵr helpu ffermwyr, tirfeddianwyr a grwpiau cymunedol i fod yn fwy cynaliadwy, mewn termau economaidd ac amgylcheddol.

 “Rydym yn gwneud yn siŵr bod modd datblygu’r cynlluniau yma heb niweidio afonydd, na’r bywyd gwyllt sy’n byw yno, a heb effeithio ar eraill sy’n dibynnu ar y dŵr.

 “Trwy gadw’r taliadau mor isel ag y gallwn, yn enwedig ar gyfer cynlluniau llai, dylai hyn annog mwy o bobl a grwpiau i ddarganfod a allai defnyddio ynni natur weithio iddyn nhw.”

Yn ogystal â’r newidiadau i daliadau ar gyfer ynni dŵr, mae’r newidiadau eraill yn cynnwys:

  • Cynnydd o 2.5% mewn taliadau trwyddedu ar gyfer safleoedd gwastraff a gweithfeydd fel gorsafoedd pŵer
  • Lleihad o 10.4% yn y taliad fesul uned ar gyfer tynnu dŵr
  • Taliad newydd o £350 ar gyfer ailasesu cynlluniau adennill gwastraff
  • Taliad cynnal trwydded wedi’i gapio o £3,190 ar gyfer safleoedd yn y cam cyn-adeiladu
  • Taliad blynyddol newydd o £2,065 ar gyfer cyfleusterau ailgylchu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bwrw golwg dros y ffioedd y mae’n rhaid iddo’u codi am drwyddedau amgylcheddol, ac mae’n ddyletswydd ar y corff i adennill y costau rheoleiddio gan fusnesau a diwydiannau, yn hytrach na bod trethdalwyr yn gorfod talu’r bil. 

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi cymorth ariannol sy’n lleihau’r effaith ar ddiwydiant ynni dŵr cynyddol Cymru. 

Meddai Carl Sergeant, y Gweinidog ar gyfer Cyfoeth Naturiol, 

“Mae’n rhaid inni sicrhau ein bod yn defnyddio ein hadnoddau naturiol mewn ffyrdd sy’n eu diogelu er mwyn cael darpariaeth ohonynt ar gyfer cenedlaethau i ddod, ac mae buddsoddi mewn cynhyrchu ynni dŵr yn enghraifft ragorol o hyn. 

“Rwyf yn falch ein bod wedi gallu cynorthwyo Cyfoeth Naturiol Cymru i roi’r newidiadau hyn ar waith yn y drefn godi tâl, a gobeithio y bydd yn gallu arwain at ragor o gynlluniau, yn arbennig rhai llai o ran maint, gan harneisio pŵer dyfrffyrdd Cymru.” 

Ychwanegodd Ceri Davies:           

“Mae ceisiadau ar gyfer cynlluniau ynni dŵr ar gynnydd yng Nghymru. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf gwelsom gynnydd ddeg gwaith drosodd, ac aethom ati i roi trwyddedau tynnu dŵr i 87 o gynlluniau newydd y llynedd. 

“Mae’r arbedion effeithlonrwydd a’r gwelliannau rydym wedi’u gwneud i’r system ymgeisio wedi haneru’r amser a gymerwn i asesu trwyddedau, a byddwn yn parhau i weithio gyda’r diwydiant i wella mwy fyth ar y drefn.”

Dyma yw Cynllun Ffioedd a Chodi Tâl cyntaf CNC, a bydd mewn grym ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd newidiadau’r dyfodol yn cael eu pennu gan arbedion effeithlonrwydd trwy’r holl fusnes a chan y darlun ariannol ehangach.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru