Trysorau naturiol Cymru dan y chwyddwydr

Bellach mae’n bosibl gweld rhai o drysorau naturiol Cymru gyda chlic ar y llygoden, diolch i gyfres o ffilmiau a gynhyrchwyd ar gyfer prosiect pwysig wedi ei gyllido gan Ewrop.

Mae’r gyfres a gynhyrchwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNR) yn cynnwys 11 ffilm a phob un yn canolbwyntio ar rywogaeth neu gynefin gwahanol. Maent yn canolbwyntio ar bwysigrwydd ardaloedd gwarchodedig Cymru – yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig. Gelwir y rhwydwaith yma o safleoedd yn Natura 2000.

Mae’r pynciau yn cynnwys twyni tywod deinamig, gwlyptiroedd tra diddorol ac ucheldiroedd ysblennydd yn ogystal â britheg y gors, ystlumod a madfallod dŵr cribog. 

Mae pob ffilm hefyd yn rhoi sylwi i fanteision eraill ein hamgylchedd naturiol megis cyfleoedd hamdden, incwm o’r diwydiant ymwelwyr, amddiffynfeydd llifogydd a rheoli llygredd. 

Cynhyrchwyd y ffilmiau, a ellir eu gweld ar http://naturalresources.wales/about-us/our-projects/life-n2k-wales/life-n2k-films/?lang=cy,  fel rhan o Raglen LIFE Natura 2000, sy’n cael cymorth ariannol gan gronfa LIFE+ yr UE. 

Ceir 112 o safleoedd Natura 2000 yng Nghymru sy’n cwmpasu oddeutu 7% o arwynebedd tir Cymru ac oddeutu 36% o foroedd Cymru. Mae’r rhwydwaith hwn yn cynrychioli bywyd gwyllt a threftadaeth naturiol gorau Cymru. 

Dywedodd Kathryn Hewitt, Rheolwr Rhaglen CNC ar gyfer Life Natura 2000: 

 “Mae angen rheoli ac adfer y safleoedd rhyngwladol pwysig hyn os ydym am iddynt barhau i gynnal bioamrywiaeth. Gyda’u gilydd, mae’r rhywdwaith yma yn chwarae rhan hanfodol o ran sicrhau manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. 

“Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r heriau y mae’r safleoedd hyn yn eu hwynebu ac rydym wedi llunio cynlluniau gweithredu eraill ar gyfer 112 o safleoedd i helpu i wella cyflwr eu cynefinoedd a’u rhywogaethau dynodedig.” 

Mae’r gwaith hwn yn ffrwyth llafur prosiect 3 blynedd. Yn ogystal â’r fideos a’r cynlluniau gweithredu, cafodd adroddiadau a chanllawiau eu cynhyrchu. Mae adroddiad sy’n bwrw golwg yn ôl ar y prosiect dros y ddwy flynedd hefyd ar wefan CNC: http://naturalresources.wales/about-us/our-projects/life-n2k-wales/?lang=cy

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru