CNC yn ennill Gwobr Ynni Gwyrdd

WGEA David Edwell and Carolyn Pugsley of Meltwater PR

Mae rôl Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wrth hyrwyddo datblygiadau ynni adnewyddadwy wedi’i chydnabod yng Ngwobrau Ynni Gwyrdd Cymru, a drefnir gan RenewableUK Cymru.

Enillodd tîm Rhaglen Cyflawni Ynni CNC y wobr am y ‘Defnydd Gorau o Ynni Adnewyddadwy yn y Sector Cyhoeddus’.

Mae’r wobr hon yn cydnabod gwaith tîm y Rhaglen Cyflawni Ynni gyda datblygwyr i elwa i’r eithaf ar adnoddau naturiol Cymru wrth hyrwyddo a datblygu economi carbon isel.

Meddai James Laing, rheolwr datblygu’r Rhaglen Cyflawni Ynni:

“Mae’r wobr hon yn cadarnhau rôl CNC wrth hyrwyddo Cymru fel arweinydd yn y maes ynni adnewyddadwy.

“Rydym yn rheoli oddeutu 142,000 hectar – mae hyn yn cyfateb i bron saith y cant o dir Cymru ac rydym eisiau annog mwy o gyfleoedd masnachol sydd o fudd i’r amgylchedd er lles pobl a natur.

“Mae ein harbenigedd yn cynnwys peirianneg, yr amgylchedd, stiwardiaeth a choedwigaeth, sy’n helpu datblygwyr i oresgyn problemau posibl a all wynebu datblygiadau newydd.

“Ac rydym wedi bod ar flaen y gad wrth ddatblygu strategaeth ynni adnewyddadwy CNC i ategu rhaglenni economi carbon isel, newid hinsawdd a thwf gwyrdd Llywodraeth Cymru.

“Mae hyn wedi’i gyflawni trwy ddatblygu’r cysyniad “Pecyn Ynni” sy’n hyrwyddo technolegau ynni adnewyddadwy ar dir addas a reolir gan CNC.”

Er 2013 mae tîm y Rhaglen Cyflawni Ynni wedi arwain a chyflawni tair o raglenni ynni adnewyddadwy hollbwysig:

  • Rhaglen Ynni Gwynt, sy’n cynnwys prosiectau ynni gwynt Pen y Cymoedd, Gorllewin Coedwig Brechfa a Choedwig Clocaenog
  • Rhaglen Ynni Dŵr ar Raddfa Fach
  • Mynediad Trydydd Parti ar gyfer Rhaglen Ynni, sy’n hwyluso mynediad i ddatblygwyr, ee cerbydau, gosod ceblau, cysylltiad â’r grid ac ati, ar draws tir a reolir gan CNC i dir cyfagos

Ychwanegiad diweddar at y portffolio hwn yw rhaglen ynni dŵr hunanadeiladu, lle y bydd tîm y Rhaglen Cyflawni Ynni yn dod yn ddatblygwr.

Meddai David Clubb, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:

“Gall ymrwymiad CNC i ynni adnewyddadwy helpu Cymru i arwain y ffordd o ran galluogi datblygiadau tra’n gwarchod yr asedau naturiol y mae ein lles yn dibynnu arnynt.

“Mae gwelliannau technolegol yn gorfodi newidiadau ar gyflymder eithriadol. Mae’r costau’n parhau i ostwng ar gyfer pob technoleg ynni adnewyddadwy, a hefyd mae arloesi’n galluogi seilwaith ategol fel storio a’r grid.

“Mae CNC mewn lle delfrydol i gefnogi’r newid cyflym hwn trwy alluogi’r datblygiadau priodol yn y mannau priodol, gan effeithio cyn lleied ag y bo modd ar yr amgylchedd oddi amgylch ac adnoddau naturiol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru