Cyfoeth Naturiol Cymru yn dathlu’r ffaith ei fod wedi esgyn ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2016

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dathlu ei safle uchaf hyd yn hyn ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2016, a gyhoeddwyd heddiw.

Mae’r sefydliad wedi esgyn 78 lle er 2015, ac yn awr mae wedi cyrraedd safle 160 ymhlith 415 o gyflogwyr gweithwyr proffesiynol lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn y DU. Yng Nghymru, mae CNC wedi cyrraedd safle 14. 

Rhestr sy’n cynnwys y cyflogwyr gorau o safbwynt staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn y DU yw Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall. 

Caiff y rhestr ei chasglu ar sail gwybodaeth a gyflwynir i’r Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle, sef dull meincnodi gwych a ddefnyddir gan gyflogwyr i greu gweithleoedd cynhwysol. 

Meddai Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Dyma lwyddiant ysgubol sy’n adlewyrchu ein cynnydd cyflym yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf o ran sicrhau ein bod yn cynnig gweithle cynhwysol ac amrywiol. 

“Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn brif flaenoriaeth ym mhopeth a wnawn, gan roi cyfle i bob unigolyn wireddu eu potensial, heb iddynt orfod dioddef rhagfarn a gwahaniaethu. 

“Fel sefydliad, rydym eisiau adlewyrchu’r gymdeithas a gynrychiolwn ar hyn o bryd, ac rydym yn parhau i fod yn benderfynol o frwydro yn erbyn gwahaniaethu o bob math.” 

Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: 

“Fe berfformiodd Cyfoeth Naturiol Cymru a phob cyflogwr arall a enillodd eu lle ar restr Stonewall 2016 yn wych eleni. Gyda 12 o gyflogwyr o Gymru yn ymddangos ar y mynegai eleni, a 4 o gyflogwyr newydd yn y 100 uchaf, mae Cymru yn llwyddo’n well na’r disgwyl o safbwynt cefnogi cydraddoldeb LGBT. Mae cael eich enwi ar y rhestr yn llwyddiant enfawr, a hoffwn ddiolch i bob un o’r sefydliadau am eu hymdrechion parhaus i sicrhau bod eu staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn teimlo’n gyfforddus i fod yn nhw eu hunain yn y gwaith, a chael eu derbyn yn ddieithriad.” 

I gael mwy o wybodaeth am Stonewall

  • Gall unrhyw gyflogwr gymryd rhan yn y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle, yn rhad ac am ddim
  • Cymerodd mwy na 400 o gyflogwyr ran ym Mynegai 2016, y nifer fwyaf ers i’r Mynegai gael ei roi ar waith yn 2005
  • Fel rhan o’r Mynegai, ceir holiadur adborth staff y gall y cyflogwyr sy’n cymryd rhan yn y cynllun ofyn i’w staff ei lenwi. Eleni, cafodd Stonewall 60,506 o ymatebion i’w arolwg staff, gan ei wneud yn un o’r arolygon cyflogaeth cenedlaethol mwyaf ym Mhrydain, gydag 11,980 o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol wedi ymateb
  • Mae’r 100 cyflogwr uchaf ar y rhestr yn aelodau o raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall
  • MI5 a gyrhaeddodd rif un yn y mynegai ar gyfer cyflogwyr LGBT

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru