Cyfoeth Naturiol Cymru yn cymryd camau i leihau llygredd llwch

Mae Tata Steel wedi ymdrin yn llwyr â'r hyn a oedd wrth wraidd y llygredd llwch a effeithiodd ar Bort Talbot yr haf diwethaf.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bwrw golwg dros ymatebion Tata i hysbysiad gorfodi a oedd yn anelu at leihau llygredd o'r gwaith dur, a gall gadarnhau bod y cwmni wedi cydymffurfio â gofynion yr hysbysiad a'i fod hefyd wedi gwneud gwelliannau pellach.

Yn dilyn cwynion gan drigolion Port Talbot ym mis Gorffennaf 2013, rhoddodd Cyfoeth Naturiol Cymru ymchwiliad ar waith gyda Tata i geisio canfod ffynhonnell y llwch. Darganfuwyd mai'r gwaith sinter a'r ffwrnais chwyth lle caiff deunyddiau crai eu cadw a'u symud i seilos storio oedd prif ffynhonnell y llwch.

Yn ôl yr hysbysiad gorfodi, roedd yn ofynnol i Tata wneud nifer o welliannau er mwyn sicrhau bod cyn lleied o lwch â phosibl yn cael ei ryddhau wrth symud deunyddiau crai. Hefyd, mae Tata wedi newid ei ddulliau gweithredu yn ei waith sinter.

Meddai Paul Gibson, Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Trwy gyflwyno'r hysbysiad yma, rydym wedi sicrhau bod effaith y llygredd llwch ar drigolion Port Talbot wedi'i leihau.

"Rydym hefyd yn cydnabod ac yn cymeradwyo'r camau ychwanegol sydd wedi'u rhoi ar waith i leihau'r llwch a gaiff ei ryddhau o'r gwaith dur, a chredwn fod y buddsoddiad yma'n tanlinellu ymrwymiad Tata i leihau gollyngiadau llwch a datblygu mwy fyth o welliannau amgylcheddol.

"Byddwn yn parhau i wneud yn siŵr fod cwmnïau'n cydymffurfio ag amodau eu trwyddedau ac na fydd eu gweithgareddau'n effeithio ar ansawdd bywyd trigolion yr ardal."

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ysgrifennu at y bobl hynny a dynnodd sylw at y llygredd llwch i roi mwy o fanylion iddynt am y camau a gymerwyd a'r hyn a fydd yn digwydd nesaf. Ymhellach, bydd casgliadau ein hasesiad cydymffurfio a'n harchwiliad dilynol yn cael eu rhoi ar ein Cofrestr Gyhoeddus.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru