Hwb £4.2miliwon Cyfoeth Naturiol Cymru i brosiectau amgylchedd Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) am fuddsoddi £4.2miliwn mewn prosiectau gwella’r amgylchedd ledled Cymru.

Dywedodd Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwybodaeth, strategaeth a Chynllunio CNC:

“Rydym wrth ein boddau ag ansawdd a dyfeisgarwch y ceisiadau a gafwyd mewn ymateb i’r cyfle ariannu hwn."

“Bydd y prosiectau llwyddiannus yn cynorthwyo peth o’n bywyd gwyllt ni sydd fwyaf tan fygythiad, ac yn cynyddu mynediad at rai o dirweddau mwyaf ysblennydd Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at weithio â’r prosiectau hyn, wrth iddynt ddwyn gwelliannau i amgylchedd, pobl ac economi Cymru’r flwyddyn nesaf."

“Diben CNC yw sicrhau cynnal, gwella a defnyddio’r amgylchedd ac adnoddau naturiol. Cydnabyddwn na allwn wneud hyn ar ein pennau’n hunain, a bod gwerth enfawr mewn datblygu prosiectau a phartneriaethau."

“Mae hyn yn neilltuol bwysig wrth i gyllidebau sector cyhoeddus barhau i grebachu: canfod dulliau newydd, dyfeisgar o gael y canlyniadau gorau ar gyfer Cymru." 

“Cydnabyddwn fod yr hinsawdd ariannol yn arw iawn ar gyfer pob corff. Roedd llawer rhagor o geisiadau ar gyfer y cynllun hwn nag y gellid eu hariannu, gyda chyflwyno 206 chais â gwerth cyfun o £18 miliwn."

“Er nad oes gennym mo’r gyllideb ar gyfer eu hariannu oll, byddwn yn cysylltu â’r holl ymgeiswyr aflwyddiannus â chynnig i weithio â hwy i’w helpu i atgyfnerthu eu ceisiadau am gyfleoedd yn y dyfodol.”

 Bydd trafodaethau rhwng CNC a’r ymgeiswyr llwyddiannus yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf yn caboli prosiectau eleni cyn y llofnodir cytundebau yn ystod y gaeaf.  

Rhai o’r ceisiadau llwyddiannus

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru - Mae “Cymru Danddwr” yn amcanu helpu pobl i ddarganfod, ymchwilio a datblygu cariad at y glannau trwy gyfres o weithgareddau, gan gynnwys gweithgareddau gwib ar draethau yn ystod yr haf, megis chwilio pyllau, chwilota traethau, a saffaris snorcelu. Trwy ddysgu rhagor i bobl am y glannau a’n moroedd, amcana’r prosiect ychwanegu at y gwerth y mae Llwybr Arfordir Cymru eisoes wedi’i gyfrannu at economi’r gogledd.

Cymdeithas Eryri - Prosiect datblygu rhagor ar ddefnyddio Tŷ Hyll, yn ymyl Betws y Coed,  yn gyrchfan ymwelwyr o’r radd flaenaf, at ddefnydd y gymuned, ac er mwyn dysgu pobl am bwysigrwydd peilliwyr, garddio bywyd gwyllt, rheoli coetiroedd bychain a rheoli tir mewn mood ffafriol i fywyd gwyllt.  

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed - Gwaith ar amryw weithgareddau cadwraeth traddodiadol er mwyn rheoli gwarchodfeydd natur yn Sir Faesyfed. Mae hynny’n cynnwys rheoli coetiroedd a rhywogaethau ymledol, gwella coetiroedd, mawnogydd a chynefinoedd corsiog hynafol, a gwella mynediad pobl i warchodfeydd natur.

Groundwork Cymru - prosiect dileu neu addasu rhwystrau yn afonydd cymoedd y de, sy’n effeithio ar ymfudiad, goroesiad ac atgenhedliad pysgod. Mae’r rhain yn cynnwys coredau, ceuffosydd a sbwriel o waith dyn, ac effeithiau mynediad da byw i afonydd. Bydd Groundwork Cymru yn gosod esgynfeydd carreg, hwylusfeydd pysgod a matiau llyswennod. Maent hefyd yn amcanu trwsio glannau afonydd sydd wedi’u herydu, trwy blannu helyg a waliau cynnal er mwyn atal rhagor o erydu.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru