Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn ymweld â chynllun llifogydd Dolgellau

Er mwyn dathlu’r ffaith fod cynllun rheoli perygl llifogydd o bwys wedi’i gwblhau, bydd Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru, yn ymweld â Dolgellau Ddydd Iau 25 Chwefror (11 y bore).

Ariannwyd y cynllun £4.9 miliwn gan Lywodraeth Cymru, a bydd yn lleihau’r perygl llifogydd ar gyfer 310 o gartrefi a busnesau.Cwblhawyd y cynllun yn ystod yr Hydref y llynedd. Eisoes, mae wedi atal llifogydd yn y dref pan gyrhaeddodd Afon Wnion lefel uwch na’r amddiffynfeydd blaenorol ym mis Rhagfyr.

Meddai Carl Sargeant, Gweinidog ar gyfer Adnoddau Naturiol

 “Rwy’n falch o agor Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Dolgellau yn swyddogol, sef cynllun sy’n lleihau perygl llifogydd i fwy na 300 eiddo yn y dref. Yn ddiweddar cawsom ein mis Rhagfyr gwlypaf ers i gofnodion ddechrau, ac eto ni chawsom lifogydd dros ardal eang yng Nghymru fel y gallem fod wedi ei ddisgwyl, a hynny, diolch i raddau helaeth i gynlluniau llifogydd fel hwn.

Rwyf yn arbennig o falch o glywed am fanteision ychwanegol sy’n dod yn sgîl cynllun o’r fath o safbwynt bioamrywiaeth a chodi ymwybyddiaeth o fewn y gymuned ac mewn ysgolion lleol.”

Roedd y cynllun, a ddatblygwyd ac a reolwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn cynnwys adeiladu amddiffynfeydd newydd a gwella’r rhai presennol ar hyd ochr chwith Afon Wnion, rhwng y Parc Menter a chaeau chwarae Ysgol y Gader.

Gwnaed gwelliannau tebyg ar lannau Afon Aran a chafwyd gwared â chored i lawr yr afon o Bont yr Aran. Cynyddwyd cwmpas y gorlifdir er mwyn creu lle i fwy o ddŵr pan fo angen.

Yn ystod y gwaith adeiladu, ymunodd disgyblion Ysgol Gynradd Dolgellau â staff CNC ar y safle i ddysgu sut y mae’r cynllun yn amddiffyn y dref rhag llifogydd.

Cynhaliwyd sesiynau ymwybyddiaeth llifogydd gyda thrigolion yr ardal, yn ogystal â phlant ysgol.

Ymhellach, gwnaeth CNC waith tirlunio yn y dref, creodd fan chwarae newydd ar gyfer yr Ysgol Feithrin, gosododd flychau adar ac ystlumod, ac aeth ati i wella llwybr pysgod.

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gogledd a Chanolbarth Cymru yn CNC:

“Rydym yn ddiolchgar dros ben i drigolion yr ardal am eu cydweithrediad wrth inni weithio i adeiladu’r cynllun llifogydd hirdymor yma ar gyfer Dolgellau.

“Er na allwn atal llifogydd rhag digwydd bob amser, rydym yn hyderus ein bod wedi adeiladu cynllun cadarn ar gyfer Dolgellau sy’n lleihau’r perygl yn sylweddol ac yn cynnig tawelwch meddwl effeithiol a hirdymor i drigolion y dref.”

I gofrestru ar gyfer cael rhybuddion llifogydd rhad ac am ddim, ewch i wefan CNC www.cyfoethnaturiol.cymru neu ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188.

https://naturalresources.wales/flooding/flood-warning-service/?lang=cy

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru