Arhoswch tra bod ein crynodeb o rybuddion llifogydd yn llwytho.

Mwy o lifogydd yn bosibl yr wythnos hon

Flood warning sign

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i baratoi ar gyfer perygl llifogydd ar draws rhan helaeth o Gymru yn ystod y 48 awr nesaf.

Disgwylir i law trwm ymledu o’r gorllewin ar draws llawer o Gymru o hanner dydd yfory a dros nos i Ddydd Iau. Yr ardaloedd y disgwylir iddynt ddioddef waethaf yw rhannau o ogledd, gorllewin a chanolbarth Cymru.

Ar ôl cael cyfnodau maith o law trwm yn ystod y diwrnodau diwethaf, mae’r ddaear yn wlyb iawn. Golyga hyn y bydd mwy o law yn llifo’n gyflym i afonydd a nentydd, gan beri i CNC gyhoeddi mwy o hysbysiadau a rhybuddion llifogydd.

Ymhellach, efallai y bydd dail a deunyddiau eraill sydd wedi’u chwythu i lawr gan wyntoedd cryfion yn cau draeniau, gan arwain at lifogydd ar wynebau ffyrdd. Cynghorir pobl i neilltuo amser ychwanegol ar gyfer siwrneiau, oherwydd gall yr amgylchiadau gyrru fod yn anodd.

Cynghorir pobl i gadw golwg ar newyddion lleol a rhagolygon y tywydd i gael gwybodaeth ynghylch unrhyw broblemau yn eu hardal, ac atgoffir pawb o’r peryglon wrth yrru trwy lifddwr. Ymhellach, mae CNC yn gofyn i bobl gymryd gofal ger afonydd sydd â llif mawr a chyflym.

Yn ystod y diwrnodau nesaf bydd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r rhagolygon yn ofalus.

Mae timau’n parhau i wirio bod amddiffynfeydd rhag llifogydd yn gweithio’n iawn a bod afonydd yn glir o ddeunyddiau a allai atal eu llif.

Meddai Ceri Jones, Rheolwr Tactegol ar Ddyletswydd CNC:

“Rydym yn gofyn i bobl gymryd gofal a bwrw golwg yn rheolaidd dros ein hysbysiadau a’n rhybuddion llifogydd, a gaiff eu diweddaru bob 15 munud ar ein map rhybuddion llifogydd byw ar ein gwefan.

“Gan fod mwy o dywydd gwlyb yn cael ei ddarogan o hanner dydd yfory ymlaen, byddai’n syniad da hefyd ichi edrych ar y newyddion ac adroddiadau tywydd lleol i weld a oes unrhyw broblemau i’w cael yn eich ardal.

“Os hoffech wybod a ydych chi mewn perygl o ddioddef llifogydd, neu os hoffech gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd rhad ac am ddim, edrychwch ar ein gwefan neu ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188.”

Mae gwybodaeth a diweddariadau i’w cael hefyd trwy gyfrwng cyfrif twitter Cyfoeth Naturiol Cymru: @natreswales.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru