Gweinidog yn dathlu Rhaglen Hamdden Awyr Agored

Heddiw (ar ddydd Iau, 17 Gorffennaf 2014) bydd John Griffiths, Gweinidog Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon, yn ymuno â digwyddiad i ddathlu llwyddiannau Rhaglen i helpu pobl i gadw’n heini yn yr awyr agored.

Mae Rhaglen Allan â Ni! a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, yn amcanu i ddarparu cyfleoedd i bobl mewn ardaloedd mwy difreintiedig, i fyw bywydau mwy iach, i ddatblygu sgiliau newydd ac i fwynhau’r amgylchedd naturiol ardderchog yng Nghymru.

Mi fydd y Gweinidog yn Nigwyddiad yr Haf - Allan â Ni! ym Mharc Penallta yn ardal Bwrdistref Sirol Caerffili, a drefnwyd mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, lle bydd pobl yn cael y cyfle i roi cynnig ar weithgareddau newydd cyffrous megis geogelcio a dysgu sgiliau byw yn y gwyllt.

Hyd yma, mae’r Rhaglen wedi cefnogi mwy na 400 o bobl o gymunedau Cymunedau yn Gyntaf, i fynd allan ac ymarfer yn eu coetiroedd lleol a llecynnau gwyrdd eraill.

Mae’r Rhaglen wedi caniatáu i swyddogion cymunedol a swyddogion ieuenctid gynnwys eu grwpiau mewn mwy na 100 o sesiynau gweithgareddau awyr agored, yn aml gan gymryd rhan gyda phobl nad oedd cyn  hynny yn gwneud unrhyw fath o weithgaredd awyr agored.

Mae’r Rhaglen Allan â Ni!, a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn gweithio drwy gysylltu arbenigedd darparwyr gweithgareddau awyr agored lleol a grwpiau cymunedol i hyrwyddo a chynnal gweithgareddau awyr agored megis beicio mynydd, garddio a syllu ar y sêr.

Meddai Juliet Michael, Cyfoeth Naturiol Cymru a Rheolwr Rhaglen Allan â Ni!:

“Rydym yn gweld yr amgylchedd ardderchog sydd gennym yma yng Nghymru fel y profiad ‘campfa’ gorau posibl.

“Nid yn unig mae hyn yn gwella iechyd a lles y bobl yn yr ardaloedd hyn, ond hefyd mae’n gwneud gwyrthiau i hunanhyder pobl sy’n cymryd rhan ac yn eu hysbrydoli a’u symbylu i wneud defnydd o’r awyr agored a datblygu sgiliau newydd.

“Mae’n brofiad anhygoel gweld pobl yn rhoi cynnig ar weithgaredd am y tro cyntaf ac yn mwynhau gwneud hynny, ac mae’n brofiad gwell fyth eu cyfarfod wythnosau’n ddiweddarach a hwythau’n dal ati i wneud y gweithgaredd, ac yn teimlo’n llawer gwell ac yn mwynhau’r manteision.”

Meddai John Griffiths, AC:

“Rwyf yn hapus tu hwnt o allu ymuno i ddathlu llwyddiannau prosiect Allan â Ni! a gweld y gwaith sy’n cael ei wneud i gefnogi grwpiau cymunedol lleol yr ardal i fynd allan i’r awyr iach.

"Bydd helpu pobl i sylweddoli faint o gyfleoedd sydd ar gael iddynt i wneud gweithgareddau awyr agored yn fanteisiol iddynt o safbwynt eu hiechyd a’u lles a bydd hefyd yn eu helpu i feithrin hoffter o’r awyr agored a fydd hefyd yn golygu y bydd eu hamgylchedd lleol yn cael ei gwerthfawrogi fwy ac yn cael gwell gofal.”

Bwriad Allan â Ni! yw ysbrydoli, symbylu a chefnogi pobl o 15 ardal clwstwr Cymunedau’n Gyntaf, ledled Cymru, i fwynhau’r awyr agored, i brofi’r manteision, a gwerthfawrogi a gofalu am yr amgylchedd naturiol.

Drwy hamdden, chwarae, gwirfoddoli, addysg awyr agored/datblygu sgiliau a theithio gweithredol, bydd y Rhaglen yn helpu i ddatblygu sgiliau mwy na 500 o bobl ifanc nad ydynt yn derbyn addysg, yn gweithio nac yn dilyn hyfforddiant, ac yn rhoi mwy o gyfleoedd iddynt ddychwelyd i fyd addysg, a chael mynediad i hyfforddiant a dilyn cyfleoedd gwaith. Bydd y Rhaglen hefyd yn cefnogi mwy na 1,300 o bobl i ddatblygu ffordd o fyw mwy egnïol.

Mae’r rhaglen yn cael ei chyllido gan Gronfa Fawr y Loteri, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Is-adran Cartrefi a Lleoedd Llywodraeth Cymru a Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf. Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r prif bartner ac mae’n gofalu am y tîm Allan â Ni!

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru