Arestio dyn mewn safle gwastraff anghyfreithlon honedig

Image of an illegal waste site

Mae gŵr 49 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o weithredu safle gwastraff anghyfreithlon yn ardal Abertawe.

Ar ddydd Mawrth (14 Tachwedd), ymwelodd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gyda chymorth Heddlu De Cymru â fferm yn Sgiwen i ymchwilio i honiadau o ollwng, storio a chladdu symiau sylweddol o wastraff.

Roedd y cyrch yn rhan o ymchwiliad parhaus ehangach CNC i weithgaredd gwastraff anghyfreithlon.

Ar y fferm daeth y swyddogion o hyd i swm mawr o wastraff oedd wedi ei dipio’n anghyfreithlon dros ardal eang ac a oedd yn cyrraedd dyfnder o 4m mewn mannau.

Aed â gŵr i Orsaf Heddlu Ganolog Abertawe i’w holi ac mae’r ymchwiliadau yn parhau.

Meddai Ann Weedy, Rheolwr Gweithgareddau Gorfodi CNC:

 “Mae troseddau gwastraff nid yn unig yn beryglus i’r amgylchedd, ond maen nhw hefyd yn achosi risg i gymunedau lleol, a hefyd yn tanseilio busnesau gwastraff cyfreithlon.

 “Bydd gweithgareddau fel hyn yn lledaenu’r neges na fydd troseddau gwastraff yn cael eu goddef.”

 Mae troseddau gwastraff yn broblem ddifrifol sy’n costio miliynau o bunnoedd i fusnesau, i dirfeddianwyr a threthdalwyr bob blwyddyn ac maent yn achosi niwed sylweddol i’r amgylchedd, i iechyd pobl ac i fywyd gwyllt.

 Os oes unrhyw un yn amau fod gweithgaredd gwastraff anghyfreithlon yn digwydd yn eu hardal dylid rhoi gwybod i linell gymorth digwyddiadau CNC ar 0300 065 3000.

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru