Woman using the improved path to cross a river

Lansiad: Dydd Iau 30 Hydref 2014, Institiwt Corris, 11.00 am, gyda thaith gerdded fer i ddilyn.

Bydd prosiect mawr i wella mwy na 130 cilometr o lwybrau troed yng Nghanolbarth Cymru yn cael ei gwblhau’n swyddogol yr wythnos hon.

Fe fydd y rhwydwaith hwn, sy’n cynnwys 16 o lwybrau, yn helpu ymwelwyr a thrigolion lleol mewn ardal sy’n ymestyn o Ddinas Mawddwy i Bennal, ac o Lanwrin i Dal-y-bont.

Meddai Sue Roberts, Swyddog Prosiect Cynorthwyol, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Ein nod gyda llwybrau ‘Darganfod Dyfi’ oedd creu llwybrau diogel o ansawdd sy’n cysylltu cymunedau gyda’i gilydd, gan ei gwneud hi’n haws i bobl fwynhau natur ar garreg eu drws ac elwa ar y buddion iechyd a ddaw trwy gerdded yn yr awyr agored."

“Hefyd, bydd denu mwy o ymwelwyr i ddyffryn Dyfi trwy gydol y flwyddyn yn helpu i gynnal swyddi lleol yn y diwydiant twristiaeth.”

I ddathlu agor llwybrau Darganfod Dyfi, bydd yr hanesydd lleol David Coleman a’r naturiaethwraig Catrin Roberts yn arwain taith gerdded fer ar hyd un o’r Llwybrau, sy’n dechrau yng Nghorris.

Hefyd, bydd pecyn taflenni newydd sy’n cynnwys pob un o’r 16 Llwybr yn cael ei gyhoeddi yr wythnos hon.

Mae’r Llwybrau’n amrywio o ran hyd ac anhawster, o deithiau cerdded rhwydd trwy bentrefi i lwybrau hirach, mwy egnïol. Hefyd, mae rhannau o lwybrau ceffylau wedi’u gwella er mwyn ceisio creu cysylltiadau i farchogwyr.

Yr wythnos hon mae gan CNC ymgyrch ar y gweill lle gofynnir i bobl rannu eu lluniau a’u profiadau #CefnGwylltCymru #WalesWildSide o fod allan yn yr awyr agored. Mae’r llwybrau hyn yn cynnig cyfle i bobl o bob gallu fentro allan ac ymuno â’r ymgyrch ar Twitter, Pinterest a Facebook.

Cafodd Darganfod Dyfi ei ddatblygu gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, Cyngor Ceredigion a Chyngor Powys.

Mae’r ardal yn rhan o Fiosffer Dyfi – sy’n rhoi pwyslais cryf ar weithio gyda’r gymuned leol i wella economi, bywyd gwyllt, tirwedd a threftadaeth yr ardal.

Meddai Sue:

“Cawsom sesiynau ymgynghori bywiog iawn gyda grwpiau cymunedol yr ardal, a chwaraeodd y rhain ran hollbwysig yn y dasg o ddewis y llwybrau a fyddai’n cael eu datblygu a’u gwella."

“Cyfraniad, gwybodaeth ac atgofion amhrisiadwy’r grwpiau yma a welwch chi yn y taflenni.”

Gellir lawrlwytho’r taflenni, a gynhyrchwyd i hyrwyddo’r llwybrau, oddi ar wefan Biosffer Dyfi http://www.biosfferdyfi.org.uk/en/cerdded ac maent ar gael yn rhad ac am ddim mewn Canolfannau Croeso lleol a mannau eraill.

Bydd y digwyddiad yng Nghorris yn cael ei ddilyn gan deithiau cerdded tywysedig o Ganolfan y Dechnoleg Amgen (4.4 milltir) a Thre’r Ddôl (3.5 milltir) Ddydd Sadwrn 1 Tachwedd.

I drefnu lle ar y teithiau cerdded hyn, cysylltwch â Sue Roberts, Darganfod Dyfi, ar: 07771 925884/01341 424811 neu susan.roberts@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

16 Llwybr Darganfod Dyfi:

Gwynedd
Cwm Odyn – 5 cilometr – 3.5 milltir
Cwm Hengae – 7.4 cilometr – 4.6 milltir
Cwm Ralltgoed – 8.4 cilometr – 5.2 milltir
Cwrt – 4.8 cilometr – 3 milltir
Pennal – 13.2 cilometr – 8.3 milltir
Llyn Barfog – 5 cilometr – 3.1 milltir
Taith Gerdded Pentref Dinas Mawddwy – 5 cilometr – 3.1 milltir

Ceredigion
Cylchdaith Talybont – 10.5 cilometr – 6.5 milltir
Mynydd Gorddu – 9.8 cilometr – 6.1 milltir
Taith Gerdded Pentref Talybont – 3.1 cilometr – 1.9 milltir
Cylchdaith Tre'r Ddôl – 5.6 cilometr – 3.5 milltir
Y Borth – 10.7 cilometr – 6.6 milltir

Powys
Ceinws i Lanwrin – 11.3 cilometr – 7 milltir
Cylchdaith Canolfan y Dechnoleg Amgen – 7.1 cilometr – 4.4 milltir
Derwenlas - 6.2 cilometr – 3.9 milltir
Machynlleth i Forben – 8.3 cilometr – 5.1 milltir
Cae-adda – 10 cilometr – 6.2 milltir

Mae Dyffryn Dyfi, Aberystwyth a’r ardaloedd oddi amgylch wedi’u cydnabod gan UNESCO fel Gwarchodfa Biosffer er 2009.

Menter a ariannir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy gyfrwng Llywodraeth Cymru yw Darganfod Dyfi, ac mae’n rhan o brosiect strategol Cymunedau a Natur Cyfoeth Naturiol Cymru.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae CAN wedi buddsoddi £14.5 miliwn mewn prosiectau yng nghefn gwlad Cymru a fydd yn esgor ar fuddion economaidd trwy wella gweithgareddau hamdden mewn ardaloedd gwledig. I gael cipolwg ar fwy o brosiectau a ariannir gan CAN, edrychwch ar YouTube.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru