Hwb mawr i’r ‘goedwig law Geltaidd’

Mae un o goetiroedd derw mwyaf ysblennydd Ewrop ar fin cael ei wneud yn gadarnach ac yn fwy cyfoethog o ran bywyd gwyllt.

Estynnwyd Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG) Ceunant Llennyrch ger Trawsfynydd yng Ngwynedd yn sylweddol, ac fe’i gelwir yn aml yn goedwig law Geltaidd oherwydd ei hamodau llaith a’i helaethder o fywyd gwyllt prin.

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n rheoli 12 hectar y warchodfa wreiddiol ar un ochr o’r ceunant ysblennydd.

Erbyn hyn, mae 300 hectar o dir Coed Cadw ar yr ochr arall wedi ennill statws GNG. Mae’r tir hwn yn gymysgedd o gynefinoedd coetir ac uwchdir, gan gynnwys fferm.

Bydd yr ardal gyfan – sydd cymaint â 400 o gaeau pêl-droed – yn cael ei rheoli er mwyn diogelu a chryfhau ei nodweddion eithriadol drwy adfer ac estyn coetir brodorol a sicrhau bod cynefinoedd uwchdir mewn cyflwr da.

Mae hefyd yn gyfle i wella mynediad cyhoeddus fel y gall mwy o bobl gael profiad o’r lle ac elwa ar fyd natur ar ei orau.            

Yn y goedwig yn y ceunant, ceir mwy na 200 o rywogaethau o fwsoglau a llysiau’r afu, a rhai ohonynt heb eu cofnodi ond mewn ambell safle dros y byd.

Ffynnant yn yr amodau llaith iawn a grëir gan afon Prysor dymhestlog sy’n llifo drwy geunant coediog rhyfeddol a chanddo lawer o raeadrau.

Mae dros 200 o rywogaethau o gen yn byw ar foncyffion y coed – gan wneud hwn yn un o safleoedd mwyaf cyforiog Cymru o ran cen coed.

Mae tingochiaid a theloriaid y coed yn byw yn y coed, a dyfrgwn yn hela ar hyd yr afon ac ystlumod pedol lleiaf, prin yn bwydo a chlwydo yma.

Un o’r tasgau cyntaf fydd estyn y pori ysgafn priodol gan ddefaid ar draws y coetir a chyflwyno pori gan wartheg ar y rhos wlyb uwchdirol.        

Fel rheol, ceir llai o fwsoglau, llysiau’r afu a chennau mewn coedydd derw heb eu pori, am eu bod yn cael eu llethu gan laswellt hir, mieri a grug.        

Dywedodd Tim Jones, Cyfarwyddwr y Gogledd, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae hwn yn newyddion da iawn i fioamrywiaeth yng Nghymru. Mae’n golygu y bydd gwaith rheoli cadwraeth da yn dechrau ar ardal fawr o goetir, gan greu mwy o le i fywyd gwyllt ffynnu ac i bobl ei fwynhau.
“Mae’n gyfle cyffrous a allai chwarae rhan mewn hyrwyddo twristiaeth werdd yn y rhan hon o Eryri.”

Yn ôl Natalie Buttriss, Cyfarwyddwr Coed Cadw yng Nghymru:

“Crëwyd y coetir hwn dros filoedd o flynyddoedd. Adlewyrchir yr hanes maith hwnnw yn amrywiaeth y pethau byw sy’n ymgartrefu yma.                          
“Edrychwn ymlaen at weithio mewn partneriaeth â CNC i reoli’r ardal mewn modd cydgysylltiedig er mwyn i’r ceunant coediog a’r ardal barhau i ffynnu am genedlaethau i ddod.”

Daw’r dynodiad ar ôl i Goed Cadw brynu Coed Llennyrch a Choed Felinrhyd – y cyfrannodd CNC £50,000 atynt i’w helpu i ddechrau codi arian.

Mae’r safle’n rhan hanfodol o Ardal Gadwraeth Arbennig Coedydd Derw Meirionnydd – sydd o bwysigrwydd Ewropeaidd oherwydd ei hynodrwydd o blanhigion ac anifeiliaid.     

Gwyliwch ein fideo - https://youtu.be/590gQ9L0IhQ             

Rhagor am y safle - http://www.woodlandtrust.org.uk/visiting-woods/wood-information/coed-felinrhyd-llennyrch/

Mae 76 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol ar draws cynefinoedd amrywiol ledled Cymru – sy’n diogelu natur ar ei gorau. Cewch wybod rhagor amdanynt ar wefan CNC: cyfoethnaturiol.cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru