Ysgol Gynradd Llangynidr yn danfon cimychiaid i’w cartref newydd

Crayfish in a jug

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac Ysgol Gynradd Llangynidr wedi rhyddhau cimychiaid yr afon i nant ger cronfa ddŵr Tal-y-bont fel rhan o ymdrech barhaus i geisio diogelu’r rhywogaeth.

Trefnwyd hyn gan CNC gyda chymorth Dŵr Cymru Welsh Water, Cyfeillion Cronfa Ddŵr Tal-y-bont, Ymddiriedolaeth Natur Brycheiniog ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Cimychiaid yr afon crafanc wen yw’r unig gimychiaid yr afon brodorol ym Mhrydain, ac maent wedi bod dan fygythiad ers blynyddoedd lawer.

Y prif fygythiad yw cimwch yr afon America, sef rhywogaeth oresgynnol sy’n drech na’r rhywogaeth frodorol ac sy’n cario pla.

Ymhellach mae newid hinsawdd, dirywiad mewn cynefinoedd a llygredd yn cyfrannu at y broblem, gan gael effaith negyddol enfawr ar gimychiaid yr afon brodorol.

Gallai cyflwyno cimychiaid yr afon i’r safleoedd hyn fod yn hollbwysig i ddiogelu dyfodol y rhywogaeth.

Dechreuwyd ar y gwaith yn Neorfa Cynrig Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2009, ac aethpwyd ati i ymchwilio i dechnegau ar gyfer magu cimychiaid yr afon er mwyn cynyddu’r boblogaeth.

Ers hynny, mae mwy na 4500 o gimychiaid yr afon wedi’u rhyddhau yn nalgylch Gwy.

Cafodd plant o Ysgol Gynradd Llangynidr eu gwahodd i ymweld â Deorfa Cynrig i weld sut y caiff cimychiaid yr afon a rhywogaethau dyfrol pwysig eraill eu magu yno.

Cafodd y plant gimychiaid yr afon i ofalu amdanynt am bythefnos yn acwaria’r ysgol tra’r oeddent yn dysgu am eu cylch bywyd a pha mor bwysig yw eu gwarchod.

Ddydd Mawrth 26ain Ebrill cafodd CNC gyfle i weld ffrwyth ei lafur pan aeth Ysgol Llangynidr ati i ryddhau’r cimychiaid yr afon yn eu cartref newydd.

Meddai Oliver Brown, Swyddog Meithrin Pysgod yn CNC:

“Mae’r gwaith hwn yn bwysig, oherwydd cred yr arbenigwyr fod yna berygl gwirioneddol y gallai cimychiaid yr afon crafanc wen ddiflannu o Brydain yn ystod y tri degawd nesaf heb i rywbeth gael ei wneud ynglŷn â’r sefyllfa.

“Dyma ffordd ymarferol iawn o ddysgu plant am reoli adnoddau naturiol ac fe fydd, gobeithio, yn eu dysgu am werth cadwraeth natur.

“Mae CNC yn gofalu am natur a’n hamgylchedd, ac mae prosiectau fel hwn yn diogelu’r ddwy elfen hon.”

Cafodd y trip ei hwyluso gan dîm addysg CNC, ac roedd yn ategu cwricwlwm gwyddoniaeth yr ysgol.

Yn garedig ddigon, talodd Cyfeillion Cronfa Ddŵr Tal-y-bont gostau teithio’r plant er mwyn eu galluogi i gymryd rhan yn y gweithgareddau.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru