Cael trwydded yn sicrhau dyfodol safle gwlyptiroedd pwysig

Mae dyfodol un o gorsydd pwysicaf Prydain o ran bywyd gwyllt wedi cael ei ddiogelu diolch i’r ffaith bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi prynu hawliau lladd mawn olaf yr ardal.

Mae Fenns Mosses yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SDdGA) sy’n pontio’r ffin rhwng Cymru a Lloegr, rhwng Wrecsam a’r Eglwys Wen, Shropshire, ac mae’n rhan o system fwsoglau ‘Fenns, Whixall, Bettisfield, Wem and Cadney’.

Yn ogystal â chael ei ddynodi fel SDdGA, mae’r safle hefyd yn Ardal Cadwraeth Arbennig, yn safle Ramsar (gwlyptiroedd o bwysigrwydd rhyngwladol) a chyhoeddwyd bod rhan ohono yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

Yn hanesyddol, mae’r SDdGA wedi cael ei ddifrodi’n ddifrifol gan ddraeniad ar gyfer amaethyddiaeth, systemau trafnidiaeth, coedwigaeth a lladd mawn.

Fodd bynnag, oherwydd maint y safle, mae llawer o nodweddion bywyd gwyllt arbennig wedi goroesi, ac, ar hyn o bryd mae’r rhain yn ehangu’n gyflym diolch i’r gwaith adfer a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Natural England.

Mae’r Weithred Ryddhau ar gyfer cael yr hyn sydd weddill o gyfnod y drwydded lladd mawn a chasglu mwsogl bellach wedi ei chwblhau.

Mae’r arfer o ladd mawn, sydd wedi bod yn digwydd yn Fenns am ganrifoedd, yn weithgaredd sy’n difrodi’r SDdGA sy’n greiddiol i’r Warchodfa Natur Genedlaethol.

Er mwyn lladd mawn mae’n rhaid draenio’r tir, sy’n niweidiol i dwf Mwsogl y Ffynhonnau sy’n ffurfio rhan bwysig o’r gors fyw. Bydd rhoi’r gorau i ddraenio yn caniatáu i lefelau’r dŵr o fewn y gors godi i lefelau sy’n addas ar gyfer adfer y fawnog fyw yn ogystal â gwella ansawdd y dŵr.

Meddai llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r system Fenns Whixall yn un o’r cyforgorsydd mwyaf a gorau ym Mhrydain, ac mae ei hamrywiaeth anhygoel o fywyd gwyllt a mwsoglau yn ei gwneud yn safle o bwysigrwydd rhyngwladol.

“Pe na byddai’r drwydded fawn wedi ei chaffael byddai ffosydd wedi cael eu torri mewn rhannau eraill o’r gors i’w sychu, cyn codi’r mawn, a byddai hynny wedi dadwneud gwaith cadwraeth ar y safle.

“Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw caffael hawliau lladd mawn a chasglu mwsoglau.  

Bydd hyn yn ein galluogi i adfer Fenns Mosses, gan godi lefelau dŵr, a diogelu a gwella’r bywyd gwyllt rhyfeddol sydd yno ar gyfer cenedlaethau i ddod, fel y gallant ei fwynhau a chael budd ohono.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru