Dysgu a Rafftio yn Nhryweryn

Children and adults paddling in a boat down rapids

Yr wythnos hon bydd plant o ysgolion lleol yn ymrafael â dyfroedd gwyllt Tryweryn mewn rafftiau dŵr gwyn.

Ond bydd gan yr antur gyffrous bwrpas difrifol, wrth iddyn nhw ddysgu am fywyd gwyllt yr afon a sut y caiff dŵr ei reoleiddio i ddarparu dŵr yfed a lleihau perygl llifogydd yn yr ardal.

Mae’r rafftio’n rhan o’r Ŵyl Ysgolion, a drefnir gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Canŵ Cymru yn y Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol yn Nhryweryn ger Y Bala.

Ymhellach, bydd y plant – 60 ohonyn nhw i gyd – yn mynd ar daith o amgylch safle’r argae, i fyny’r afon o’r Ganolfan, i weld sut y caiff dŵr ei reoleiddio er mwyn darparu dwr i gymunedau a  lleihau perygl llifogydd.

Byddant hefyd yn dysgu am ddiogelwch dŵr ac yn archwilio gwerth rhyfeddol Afon Tryweryn ac Afon Dyfrdwy fel cynefinoedd i eogiaid, dyfrgwn ac adar fel y trochwr.

Meddai David Thorpe, Arbenigwr Bioamrywiaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae afonydd a llynnoedd yn rhannau hollbwysig o’n bywydau bob dydd.

“Dyma gyfle i’r plant archwilio’r amgylchedd ar garreg eu drws, a dysgu sut rydym yn rheoli ein hafonydd er budd bywyd gwyllt, I ddarparu dwr, lleihau perygl llifogydd ac i fod yn adnodd gwych i hamddena.”

Bydd yr Ŵyl Ysgolion yn cael ei chynnal ar 9 a 10 o Orffennaf, ar gyfer plant o saith o ysgolion cynradd yng Ngwynedd, Sir Ddinbych a Chonwy sydd wedi’u lleoli yn nalgylch Dyfrdwy Uchaf.

Meddai Duncan Eades o’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol:

“Mae gweithgareddau’r Ganolfan yn cyfrannu at dwristiaeth gogledd Cymru, rhan allweddol o’r ecomoni. A gall chwaraeon rhwyfo fod yn rhan hwyliog o fyw yn iach. Mae’n dda o beth gallu cyflwyno plant i weithgareddau fel hyn tra mae nhw’n ifanc.”

I gael mwy o wybodaeth am rafftio dŵr gwyn a’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol, ewch i www.ukrafting.co.uk.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru