Ffilmio Haig fawr o bysgod eiconig

Mae monitro tanddwr wedi datgelu un o’r heigiau mwyaf o dorgochiaid a welwyd erioed yn Llyn Padarn, Eryri.

Cofnodwyd tua 100 o dorgochiaid mewn un haig, fel rhan o gyfrif blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru i weld faint o dorgochiaid sy’n mynd i fyny’r afon o Lyn Padarn er mwyn silio.

Arolygwyd y pysgod ar ddiwedd llynedd, pan fydd y torgochiaid fel arfer yn mudo i fyny afon y Bala i silio.

Fel arfer mae'r torgochiaid yn mudo i mewn i'r afon yn ystod y nos ac yn dychwelyd i'r llyn cyn toriad gwawr. Yn ogystal â chamerâu tanddwr, fe ddefnyddiodd CNC dyfais acwstig sonar - sy’n hanfodol i fonitro pysgod yn y tywyllwch a dŵr cymylog.

Dros yr ychydig o flynyddoedd diwethaf , mae nifer o fesurau wedi’u cymryd i wella’r amgylchedd yn Llyn Padarn a diogelu’r torgochiaid.

Mae torgochiaid ifanc, magwyd yn neorfa CNC o wyau’r boblogaeth torgochiaid yn Llyn Padarn, eisoes wedi’u rhyddhau i Lyn Padarn er mwyn hybu’r boblogaeth.

Gwnaed gwaith i wella ansawdd y dŵr yn Llyn Padarn, unig ddyfroedd ymdrochi dynodedig mewndirol yng Nghymru, sydd bellach wedi bodloni’r safon ragorol - sef y nod uchaf ar gyfer glendid.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau Gogledd a Chanolbarth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae casglu tystiolaeth fel hyn yn rhan hanfodol o’n gwaith.
“Rwyf wrth fy modd fod y mesurau i warchod a gwella Llyn Padarn a’i thorgochiaid nawr yn dwyn ffrwyth, gan wella amodau silio’r pysgod yn Afon y Bala.
“Byddwn yn parhau gyda’r gwaith hwn fel bod bywyd gwyllt yn parhau i ffynnu yn ac o amgylch Llyn Padarn, er lles y gymuned leol ac ymwelwyr i’r ardal. Mae hyn, yn ei dro, o fudd i’r economi leol.”

Roedd y camerâu hefyd wedi cofnodi pysgod eraill yn y llyn gan gynnwys brithyllod, eogiaid a llysywod.

Ar hyn o bryd mae CNC yn dadansoddi’r holl ddata a gasglwyd gan y camerâu a fydd yna newyddion pellach ynglŷn â phoblogaeth y torgochiaid, yn ddiweddarach eleni.

Cynhelir y rhaglen monitro yma gyda chefnogaeth Amgueddfa Lechi a Pharc Gwledig Padarn.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru