Olew cerosin yn gollwng yn Sir Gaerfyrddin

Oil spill in a river

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i olew sydd wedi gollwng i nant yn Sir Gaerfyrddin.

Galwyd CNC ar ddydd Mawrth (4 Hydref) i ymchwilio i ollyngiad o gerosin, oedd wedi llifo i Nant Pibwr, Nant-y-caws o bibell gerllaw.

Mae contractwyr arbenigol ar y safle i gyfyngu’r gollyngiad ac i sicrhau fod hyn effeithio cyn lleied ag sydd bosibl ar yr amgylchedd.

Mae swyddogion CNC yn monitro nentydd ac afonydd yr ardal, ac yn gweithio’n glos ag asiantaethau partner ar y safle.

Ar hyn o bryd ni wyddom faint o olew sydd wedi llifo i’r afon a’r ardal o’i chwmpas.

Gall y bydd pobl leol yn sylwi ar arogl olew yn y cyffiniau.

Meddai Aneurin Cox, Rheolwr Adnoddau Gweithrediadau De Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gydag asiantaethau partner i asesu a sichrau fod hyn yn achosi cyn lleied o berygl ag sydd bosib i iechyd y cyhoedd ac i’r amgylchedd.

 “Mae ein hafonydd yn gynefin i gyfoeth o rywogaethau gwerthfawr ac amrywiol o blanhigion ac anifeiliaid, felly mae’n bwysig delio â llygredd cyn gynted ag sydd bosibl

“Rydym wrthi yn gwneud popeth o fewn ein gallu i atal y llygredd a lleihau ei effaith ar bysgod a bywyd gwyllt eraill sy’n ddibynnol ar yr afon.

“Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y digwyddiad rhowch wybod inni drwy gysylltu â’n llinell gymorth ar 0800 807060.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru