Ymchwiliad i wella safle silio

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi gofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy benodi ymgynghorwyr annibynnol i ymchwilio i’r camau y gellir eu cymryd i wella safleoedd silio pysgod mewn nant yn Nyffryn Conwy.

Cafodd cynllun Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i leihau perygl llifogydd i adeiladau ger Nant Cae Person, Llanrwst ei gwblhau y llynedd.

Aethpwyd i’r afael â’r gwaith ar y ddealltwriaeth y byddai’r nant yn parhau i gynnig gwely graean naturiol, fel y gallai’r pysgod silio yno a nofio ymhellach i fyny’r afon.

Yn ystod y gwaith adeiladu y bwriad oedd rhoi camau lliniaru ar waith ac ailddefnyddio’r deunyddiau o’r cwrs dŵr er mwyn creu gwely graean naturiol.

Fodd bynnag, roedd y Cyngor o’r farn nad oedd y deunydd a garthwyd yn addas gan ei fod yn cynnwys clymog Japan a deunyddiau estron eraill.

Chwe mis ar ôl cwblhau’r gwaith, nid oes digon o raean na chynefinoedd naturiol yn y rhan hon o’r cwrs dŵr i gynnal poblogaeth iach o bysgod.

Mae CNC yn gofyn i’r Cyngor, fel y cytunwyd yn wreiddiol, adfer rhywfaint o’r prosesau a’r cynefinoedd naturiol er mwyn gwella’r safleoedd silio, gan sicrhau hefyd fod cartrefi’r ardal yn parhau i gael eu hamddiffyn yn ddigonol rhag llifogydd.

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Gogledd a Chanolbarth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Ar hyn o bryd, does ’na ddim digon o raean ar wely’r afon na digon o orchudd llystyfiant uwchben, ac mae’r dŵr yn llifo’n rhy gyflym nes rhwystro’r pysgod rhag silio yma a theithio drwy’r ardal i gyrraedd rhannau uwch o’r nant.

“Mae’r Awdurdod Lleol wedi cytuno i geisio cyngor annibynnol er mwyn dod o hyd i ateb a fydd yn annog y graean i gronni a darparu gorchudd llystyfiant i’r pysgod yn y cwrs dŵr.

“Gobeithio y bydd adroddiad yr ymgynghorwr yn dangos pa un a yw hi’n bosibl adfer y graean yn y nant rŵan, heb gynyddu’r perygl llifogydd i’r bobl sy’n byw gerllaw.”

Meddai’r Cynghorydd Dave Cowans, Aelod Cabinet Conwy dros Briffyrdd, Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd:

“Rydym wedi bod yn gweithio’n agos efo CNC drwy gydol y prosiect yma, ac wedi cytuno i rannu casgliadau adroddiad yr ymgynghorydd efo nhw.

“Ymhellach, byddwn yn helpu â gwaith rhesymol i adfer y cwrs dŵr, yn ôl cyngor CNC, cyn belled ag y bydd digon o arian ar gael.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru