Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwobr ryngwladol am adfer corsydd Cymru

Plu'r gweunydd, corsydd Mon, natur ar ei orau

Mae gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru i adfer corsydd yn iseldir gogledd Cymru wedi’i gydnabod fel un o’r prosiectau natur gorau yn Ewrop.

Bu’r prosiect pum mlynedd o adfer corsydd Pen Llŷn a Sir Fôn mewn cystadleuaeth yn erbyn prosiectau Ewropeaidd eraill, a chafodd ei alw’n ‘arloesol’ ac yn ‘ysbrydoledig’ gan feirniaid y wobr.

 

Dyma un o brosiectau adfer corstir mwyaf Ewrop, gydag oddeutu 751 hectar (mwy na 1000 o gaeau pêl droed) o gynefinoedd ffen - math arbennig a phrin o gorstir a fwydir gan ddyfroedd mwynol – wedi’u hadfer.

 

Cafodd y corsydd eu trawsffurfio, mewn cydweithrediad â thirfeddianwyr lleol, fel bod modd iddynt storio carbon unwaith eto- carbon a fyddai fel arall yn cael ei ryddhau i’r amgylchedd gan gyfrannu tuag at newid hinsawdd.

Mae’r corsydd hefyd yn cynnig lloches i gyfoeth o fywyd gwyllt- gan gynnwys adar, megis y gylfinir a’r cwtiad aur; gweision y neidr a mursennod; planhigion gwlypdir prin; a blodau gwylltion di-ri.

Gall adfer ffen helpu i storio dŵr hefyd, gan leihau’r perygl o lifogydd mewn iseldir yn ogystal â phuro ffynonellau dŵr. Maent hefyd yn fannau gwych i fwynhau byd natur ar ei orau.

Dywedodd Justin Hanson, y gŵr a reolodd Brosiect Corsydd Môn a Llŷn: “Mae adfer mawndir yn hanfodol, ac yn cynnig sawl budd i’r gymdeithas.

“Wedi blynyddoedd o gael eu hesgeuluso, bu’n fraint cael cydweithio a thirfeddianwyr lleol i adfer cyflwr corsydd Môn a Llŷn.

“Rwyf wrth fy modd fod o weld ein gwaith yn cael ei gydnabod. Mae llawer iawn eto i’w wneud, ac rydym yn eiddgar i ddefnyddio ein profiadau newydd yng nghyd-destun prosiectau eraill i wella treftadaeth naturiol Cymru, fel bod modd i genedlaethau’r dyfodol barhau i gael budd o adnoddau naturiol y wlad.”

Mae’r corsydd wedi’u hadfer yn cynnwys Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cors Erddreiniog, Cors Bodeilio, a Chors Goch ym Môn, a Chors Geirch ym Mhen Llŷn, ynghyd â safleoedd bychain eraill.

Roedd y gwaith yn cynnwys echdynnu pridd er mwyn adfer ardal eang o fawn a oedd wedi dirywio; torri a llosgi llystyfiant; gosod tir i’w bori unwaith eto; torri prysgwydd; adfer nentydd a ffynonellau; cywiro lefelau dŵr ac arafu ei lif trwy’r safle; yn ogystal â gwella hygyrchedd i bobl gael mwynhau natur.

Gwyliwch fideo o’r gwaith adfer: https://www.youtube.com/watch?v=YMicyYZpXa8

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.