Gwella ansawdd dŵr Eden

Bu peiriannau cloddio’n gweithio er mwyn helpu cragenbysgodyn dŵr croyw prin yn ei gadarnle olaf yng Nghymru.

Mae poblogaeth “hyfyw” olaf y fisglen perlog dŵr croyw Cymru, fu unwaith yn gyffredin ledled Ewrop, yn Eden, yn ymyl Trawsfynydd.

Rŵan mae gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru’n cloddio tir yn agos at y nentydd sy’n llifo i Eden er mwyn gwella ansawdd y dŵr, sy’n anhepgor ar gyfer goroesiad y fisglen berlog.

Byddant yn creu 11 pwll gwaddodi i fod yn hydlyddion naturiol ar gyfer maetholion, llygryddion a gwaddodion cyn iddynt gyrraedd yr afon.

Dywedodd Elain Gwilym, Swyddog Prosiect efo Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Wedi’r cloddio, byddwn yn plannu 10,000 o blanhigion a fydd yn hidlyddion, ac o gymorth i’r pyllau ymdoddi i’r ardal gyfagos.

“Un o’r rhesymau pam y mae misglod perlog dŵr croyw wedi prinhau cymaint yw oherwydd bod newidiadau yn ansawdd dŵr yn effeithio’n fawr arnynt.

“Bydd y gwaith hwn o gymorth i gywiro cydbwysedd Eden a gwella cynefin y rhywogaeth hon, sydd ym mherygl enbyd.

“Ac y mae’r gwaith yn dwyn rhagor o fudd, oherwydd bydd gwella ansawdd y dŵr o gymorth i’r pysgod a bywyd gwyllt arall yr afon, a bydd y pyllau’n gartref i lyffantod a mamaliaid bychain fel llygod y dŵr.”

Mae misglod perlog dŵr croyw yn byw rhagor na chanrif. Maent ymysg yr anifeiliaid di-asgwrn-cefn mwyaf hirhoedlog, a gallant dyfu cymaint â’ch llaw chi.

Mae “Pearls in Peril (PIP)” yn brosiecy Natur Life+, gyda 22 o bartneriaid yn cydweithio er mwyn adfer cynefinoedd afonydd er budd cregyn gleision perlog dŵr croyw a physgod eogffurf yn afonydd 21 Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) ledled Prydain.

Yng Nghymru, mae’r gwaith yn nalgylch Eden a than arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Cyfanswm cyllideb “Pearls in Peril” yw £3.5 miliwn.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru