Gwarchodfeydd natur i bawb i’w harchwilio, i ddysgu amdanynt ac i’w mwynhau.

staff from Powys Social Services

Yn ystod 2014 gweithiom i wella hygyrchedd yn ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol yng Nghors y Llyn ger Pontnewydd-ar-Wy, Canolbarth Cymru.

Mae gan Gymru 76 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol sy’n helpu i amddiffyn amrediad eang o fywyd gwyllt a thirweddau. Cawsant eu sefydlu ar gyfer gwarchod ac i ganiatáu i bobl astudio eu bywyd gwyllt, eu cynefinoedd neu eu nodweddion daearegol o ddiddordeb arbennig.

Heddiw, mae’r rhan fwyaf o’n gwarchodfeydd natur yn agored i bobl i’w harchwilio, i ddysgu amdanynt ac i’w mwynhau.

Mae gan rai o’n coetiroedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol lwybrau cerdded â mynediad hwylus, ac rydym yn ymroddedig i sicrhau bod mwy o’n safleoedd yn agored i bawb.  

Gwella mynediad i bawb

Er bod y safle yng Nghors y Llyn eisoes yn darparu nifer o lwybrau cadair olwyn, sylweddolwyd y gallem wneud mwy i wella a hyrwyddo’r warchodfa gwlyptir eithriadol hon ar gyfer y gymuned anabl.

Gwahoddwyd staff o Wasanaethau Cymdeithasol Powys ac aelodau’r grwpiau anabl lleoli gerdded ar y safle a rhoi awgrymiadau ar ffyrdd o wneud y safle yn ddiogelach i bobl ag anabledd corfforol neu nam ar y synhwyrau.

Mae Sarah Coakham, ein Swyddog Partneriaeth, yn egluro mwy:

 “Nid oedd unrhyw un o'r grŵp wedi ymweld â Chors y Llyn cyn inni eu gwahodd nhw i weld y safle. Fodd bynnag, er iddyn nhw gael eu siomi o'r ochr orau ar ba mor hygyrch oedd y safle, fe wnaethon nhw ein helpu ni i ganfod gwelliannau a chynnig awgrymiadau rhagorol ar ffyrdd o hyrwyddo'r safle a gwella profiad yr ymwelydd.

 “Er enghraifft, er ein bod wedi creu llwybrau cadair olwyn, fe ddywedon nhw fod angen inni roi mwy o arwyddion yn nodi mynediad i gadeiriau olwyn er mwyn i bobl fod yn ymwybodol ohonyn nhw.“

Rhoi adborth ar waith

Ers cwrdd â'r grŵp, rydym wedi gosod mwy o arwyddion yn nodi mynediad, creu lleoedd pasio newydd i gadeiriau olwyn a gosod seddi ychwanegol yn y mannau mwyaf poblogaidd.

Meddai un aelod o’r grŵp wrthym:

"Oblegid fy mhroblemau golwg, gallaf fod yn nerfus iawn wrth fynd i leoedd newydd. Fodd bynnag, fe deimlais yn ddiogel ac yn gyfforddus iawn ar safle Cors y Llyn. Mae'n llecyn rhyfeddol i ymweld ag ef gyda llawer o bili-pala, aroglau a synau, yn enwedig yn y ddôl blodau gwyllt.

Rwy'n edrych ymlaen at ddefnyddio'r lleoliad yn rheolaidd ar gyfer tripiau undydd - ac at eistedd ar y seddi newydd!"  

Cynllun Cydraddoldeb

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn amlinellu ein hymroddiad i  gydraddoldeb a sut ydym am ddatblygu diwylliant mwy cynhwysol a bod yn fwy ymatebol i'n cwsmeriaid a'n staff.

Meddai Derek Carpenter, Uwch Gynghorydd Cydraddoldeb,

"Mae’r gwaith yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cors y Llyn yn enghraifft wych o'r modd y gallwn weithio gyda'n cwsmeriaid i wella'u profiadau yn yr amgylchedd naturiol.

Mae pobl yn mwynhau bywyd yn fwy os cant eu trin yn deg, a thrwy wrando a gweithredu ar yr adborth a gafwyd gan gwsmeriaid, mae’r tîm wedi darparu yn y modd y mae CNC am ddarparu ar gyfer pob un o'n gwasanaethau."