Gwelliannau i Goedwig Pen-bre ar fin cychwyn

Pembrey forest with a trail

Bydd gwaith pwysig yn cychwyn ym mis Medi i gynnal a chadw Coedwig Pen-bre, ar arfordir gorllewin Cymru ger Llanelli, mewn rhaglen barhaus i wella coetiroedd Cymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Fe fydd y prosiect tri mis yn parhau gyda’r gwaith o deneuo’r goedwig, lle bydd oddeutu 4500 tunnell o binwydd Corsica yn cael eu cwympo a’u symud.

Bydd hyn yn creu lle i wahanol blanhigion a choed dyfu’n naturiol, yn ogystal â gwneud lle i goed newydd i gael eu plannu.

Canlyniad hwn yw y bydd yn arwain at goedwig fwy amrywiol bydd yn gynefin gwell i fywyd gwyllt a lle gwell i’r rhai sy’n ymweld â’r ardal.

Meddai Jonathan Price, Coedwigwr Cymunedol Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Dyma goedwig wych wedi’i lleoli ar arfordir bendigedig Cymru. Mae angen inni wneud y gwaith hanfodol yma o gynnal y goedwig er mwyn ei chadw felly.

“Fe fydd y gwaith angenrheidiol yma i deneuo’r goedwig yn arwain at le gwell i’r coed, i’r bywyd gwyllt ac, yn y pen draw, i ymwelwyr a thrigolion yr ardal sydd wrth eu bodd yn dod yma.”

Mae’r coed yng Nghoedwig Pen-bre wedi cael eu teneuo’n rheolaidd er mwyn cynyddu nifer y rhywogaethau yn y goedwig.

Bydd hefyd yn galluogi’r gweithwyr i gael gwared â choed a chwythwyd gan y gwynt a nifer fechan o binwydd Corsica sy’n dioddef o falltod nodwyddau.

Bydd y coed a gaiff eu torri i lawr, oddeutu 4500 tunnell o bren (neu lond 180 lori), yn cael eu hanfon i felinau llifio yn yr ardal lle cânt eu defnyddio ar gyfer pren adeiladu, eu troi’n byst ffensio, eu gwneud yn fyrddau sglodion neu eu defnyddio fel biodanwydd, gan roi hwb gwyrdd a swyddi i fusnesau lleol.

Caiff yr incwm a ddaw yn sgil eu gwerthu ei ailfuddsoddi mewn coedtiroedd fel Coedwig Pen-bre ar hyd a lled Cymru.

Yn anffodus, bydd rhannau o’r coetiroedd ar gau yn ystod yr wythnos pan fydd y gwaith yn myn yn ei flaen, ond gall pobl barhau i ddefnyddio rhan helaeth o’r safle.

Bydd angen i bawb sy’n ymweld â’r safle ddilyn pob arwydd a chyngor diogelwch a welant er mwyn i’r gwaith gael ei wneud yn ddiogel.

Ychwanegodd Jonathan Price:

“Bydd y gwaith yma’n amharu rhywfaint ar y bobl sydd eisiau dod yma am dro, ond buasai hi ddim yn ddiogel i adael mynediad i’r ardaloedd lle byddwn yn torri y coed pan fydd y peiriannau mawr yn gweithredu. Rydym yn gweithio’n galed i leihau yr anhwylustod dros dro yma gymaint a gallwn ni.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru