Gwaith gwella llyn pysgota Cwmcarn wedi ei gwblhau

Mae gwaith a wnaed gan Cyfoeth Naturiol Cymru i wella’r llyn pysgota yng Nghoedwig Cwmcarn wedi ei gwblhau.

Cynhaliodd staff CNC brosiect gwella cynefin oedd yn cynnwys creu argae dros dro ym mhen uchaf y llyn lle'r oedd y pysgod yn cael eu cadw yn ystod y gwaith.

Mae’r llyn yn boblogaidd ymysg pysgotwyr o bob oedran a gallu, ac wedi cyflwyno llawer o bysgotwyr ifanc ac anabl i’r math hwn o hamddena.

Mae CNC wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Bysgota Cwmcarn a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, i ddatblygu’r llyn a’i gyfleusterau sy’n cynnwys nifer o lwyfannau pysgota, gan gynnwys un sydd wedi ei gynllunio’n arbennig ar gyfer pysgotwyr anabl.

Meddai Michael Clyde, Arweinydd Tîm Pysgodfeydd y De Ddwyrain, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r llyn yn lle rhagorol i bysgotwyr a rhai nad ydynt yn bysgotwyr hefyd, a cheir hyfforddwyr cymwys i gyflwyno cynulleidfa hollol newydd i’r gweithgaredd drwy gynnal sesiynau rheolaidd i oedolion abl ac anabl a phlant mewn awyrgylch ddiogel.

“Mae’r holl bysgod sy’n cael eu dal yn cael eu ‘dal a’u rhyddhau’ a defnyddir rhwydi glanio bob amser. Mae hwn yn llyn i’r teulu cyfan ac yn cael ei rannu gan bawb.”

Mae’r llyn 1 acer hefyd yn ymfalchïo yn ei mannau eistedd, ei safleoedd barbeciw a phicnic, maes parcio a thoiledau, sy’n ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer diwrnod allan i’r teulu yn ogystal â physgota.

Meddai’r Cynghorydd Ken James, Aelod Cabin et ar gyfer Adfywio, Cynllunio a Datblygu Cynaliadwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili:

“Rydym yn ymwybodol fod y llyn prydferth hwn yn un o’r nifer o nodweddion arbennig sy’n denu miloedd o ymwelwyr i Goedwig Cwmcarn bob blwyddyn, felly rwyf wrth fy modd fod y cyngor wedi gallu cydweithio â’n partneriaid yn CNC i ariannu’r gwaith gwella pwysig hwn.”

Ychwanegodd Michael:

“Bydd y gwelliannau yn sicrhau bod poblogaeth y pysgod yn y llyn yn parhau yn iach ac yn dal i roi mwynhad i bysgotwyr.

“Mae’r llyn pysgota yn un o lawer o atyniadau a fydd yn parhau i fod yn agored yng Nghwmcarn tra byddwn yn gwneud gwaith cwympo coed i ymladd clefyd sy’n lladd llarwydd yn y goedwig.

“Bydd ymwelwyr yn dal i allu mwynhau’r ganolfan ymwelwyr, y mannau chwarae, y llwybrau cerdded a’r llwybrau beicio mynydd a fydd yn dal i fod yn agored drwy gydol y flwyddyn.”

Cafodd y prosiect, gwerth £12,000 ei ariannu ar y cyd gan CNC a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru