O finegr i dacsidermi – defnyddiau rhyfeddol o goed Cymru

Aqueduct Bench wooden sculpture

Am ddegawdau bu galw mawr am goed Cymru ar gyfer y sectorau adeiladu, gweithgynhyrchu a ffensio, ond nid dyna’r stori gyfan.

Tra bod y mwyafrif o’r coed o goedwigoedd Cyfoeth Naturiol Cymru llynedd yn mynd i’r marchnadoedd traddodiadol hyn, mae busnesau Cymreig yn darganfod ffyrdd newydd ac arloesol ar gyfer coed Cymru.

Yn ôl Jerry Pritchard, pennaeth tîm marchnata coed CNC:

"Mae’r tîm wedi cael blwyddyn lwyddiannus iawn, yn cwblhau’r rhaglen lawn o dorri a theneuo coed a gydag incwm o werthiant 15% yn fwy nag y disgwylid ar ddechrau’r flwyddyn.

“Gwelsom alw uchel am ein coed a’n cynhyrchion, o ganlyniad i’r twf yn y farchnad adeiladu tai, galw da o weithgynhyrchu, cyfnod prysur iawn yn y sector ffensio a thwf parhaol yn y defnydd o fiomas coed.

“Yn ogystal gwelwyd cynnydd yn ein marchnadoedd arbenigol a buom yn cyflenwi coed i nifer o fusnesau bach ar gyfer ystod eang o ddefnyddiau.”

Mae cwmni G & T Evans o’r Drenewydd wedi bod yn gwsmer da i CNC, ac i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru cyn hynny, am dros 30 mlynedd. Mae’n defnyddio coed i bopeth o ddeunydd pacio i dacsidermi!

Dywedodd cynrychiolydd o G & T Evans:

“Rydym yn defnyddio coed CNC i amrywiaeth o bethau. Er enghraifft, defnyddir coed llarwydd yn y broses hidlo i wneud finegr Sarson; defnyddir ffynidwydd Douglas, pyrwydd a llarwydd fel gwlân pren i bacio peiriannau trwm, serameg ac fel stwffin i dedi bêrs ac mae tacsidermwyr yn defnyddio coed fel stwffin yn yr anifeiliaid.

“Os cewch chi hamper Nadolig eleni, efallai bod y gwlân pren a ddefnyddir i amddiffyn y cynhwysion, wedi dod o’n melin ni.”

 Yn fwy artistig – defnyddiodd Kim Neith-Thompson, yr artist o swydd Efrog, goed secwoia o Ddyffryn Dyfi i greu cyfres o gerfluniau trawiadol fel rhan o lwybr cerdded ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr, Wrecsam.

Creodd Kim adar, pysgod ac anifeiliaid a mainc anhygoel yn dynodi traphont ddŵr Pontcysyllte.

A mwy, fel mae Jerry’n egluro:

“Rydym wedi cyflenwi cedrwydd coch i fenter fach sy’n gwneud cychod gwenyn ac i un arall sy’n adeiladu podiau glampio ac yn cyflenwi cladin o safon uchel i dai pwrpasol. Mae’r ddau gwmni yma yn galw am fanylder penodol.

“Beth bynnag yw’r gofyn, rydym yn ceisio ei gyflenwi, ond yn gynharach eleni fe fethon ni â chyflenwi cwmni a oedd angen polion i hyrwyddo digwyddiadau ymladd canoloesol o amgylch y wlad.

“Mae ein gwerthiannau arbenigol tua £300,000 y flwyddyn ac mae gennym aelodau yn ein tîm gwerthu coed sy’n canolbwyntio ar chwilio am gyfleoedd newydd i gyflenwi defnyddwyr arbenigol.

“Rydym yn edrych ar gyflenwi coed llydanddail o ansawdd da, fel coed ceirios ac ywen, i ddefnyddwyr arbenigol.”

A thra bod gwerthiannau arbenigol yn ychwanegiad pwysig i refeniw coed CNC, mae gwir werth economaidd yr ystâd goedwig gyhoeddus i economi Cymru i’w gweld yn y ffigurau mae’r farchnad yn ei gynhyrchu.

Yn ôl Jerry:

“Aeth mwy na 660,000 tunnell o goed o’r ystâd goedwig gyhoeddus llynedd - dyna 26,400 llwyth lori o 250 safle gwahanol ac yn defnyddio mwy na 1000km o ffyrdd coedwigoedd.

“Mae’r boncyffion hyn yn mynd i dros 50 busnes gwahanol, o lwyth boncyffion unigol i’r marchnadoedd arbenigol, i archeb o 10,000 tunnell o goed sy’n mynd i’r prif brosesyddion yng Nghymru

“Ac mae’r galw cynyddol a chystadleuaeth am ein coed yn golygu bod tîm Gwerthu Coed CNC wedi derbyn incwm o dros £16 miliwn sy’n £2.5 miliwn uwchlaw’r gyllideb.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru