Cytundeb cynaeafu'n rhoi hwb ychwanegol i'r diwydiant preniau

Yn yr hwb diweddaraf i ddiwydiant preniau Cymru, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi sicrhau cytundeb pum mlynedd i gyflenwi un o gwmnïau cynaeafu preniau mwyaf y Deyrnas Unedig.

Bydd y cytundeb ag Euroforest Ltd yn werth rhagor na £2.5 miliwn i Cyfoeth Naturiol Cymru, a £16 miliwn, ar amcangyfrif, i economi Cymru.

Mae'r cytundeb yn gwarantu cyflenwi 50,000 tunnell fetrig o bren llarwydd yn flynyddol o Goed y Cymoedd, a bydd yn sicrhau agos i 60 swydd lawn-amser yn y diwydiannau cynaeafu a chludo.

Cyflenwir y pren i amryw farchnadoedd presennol Cymru a'r gororau, gyda defnyddio'r rhan fwyaf yn lleol.

Cwympir y coed er mwyn helpu arafu lledaeniad clefyd sydd wedi heintio rhagor na chwe miliwn o goed llarwydd yng Nghymru.

Mae cynaeafu, a datblygu marchnadoedd newydd ar gyfer y sector prosesu, yn hanfodol ar gyfer y diwydiant, gan y bydd rhagor o bren llarwydd ar gael yn ystod y 10 mlynedd nesaf oherwydd y gwaith cwympo ar raddfa fawr.

Ers canfod y clefyd Phytophthora ramorum gyntaf yng Nghymru yn 2010, mae rhagor na 6,000 hectar (14,500 erw) o goetir wedi'i heintio, sef tua chwe miliwn o goed.

Cwympwyd rhagor na dwy filiwn o goed llarwydd ar ystâd coetir Llywodraeth Cymru hyd yn hyn.

Dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Rheoli Euroforest, Ashley Williams:

"Mae'r cytundeb hwn nid yn unig yn sicrhau swyddi yn y diwydiant coedwigaeth, ond hefyd yn darparu cyflenwad tymor hir o bren ar gyfer melinau llifio a phroseswyr sydd, yn eu tro, yn cyflogi cannoedd o bobl.

"Buddsoddwyd rhagor na £2 filiwn mewn offer er mwyn goresgyn her cyrraedd y planhigfeydd llarwydd a lleihau i'r eithaf y difrod i ffyrdd coedwig a lleol fel ei gilydd.

"Caniatâ dyfarnu'r cytundeb hwn y seilwaith cynaeafu pren lleol i fuddsoddi â hyder yn y dyfodol, a helpu mynd i'r afael â'r haint hwn sy'n effeithio ar goed llarwydd."

Dywedodd Hugh Jones, Pennaeth Gweithrediadau Coedwig, Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae'r cytundeb hwn yn gam pwysig at fynd i'r afael â'r haint hwn yng Nghymru, a darparu rhagor o ddiogeledd ar gyfer y diwydiant preniau.

"Mae'r her i Euroforest a ninnau yn sylweddol, oherwydd natur anodd tirwedd yr ardal, i'n galluogi i gynaeafu'r coed hyn yn gyflym ac yn ddiogel.

"Bydd y cytundeb hwn yn galluogi pawb, gan gynnwys gweithwyr, cyflenwyr a chwsmeriaid preniau, i fwrw ymlaen â hyder."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru