Dysgwyr ifanc yn ennill Mesen Aur

trefonnen award winners

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi enillwyr Wobr Fesen Aur cyntaf erioed. 

Casglodd enillwyr eleni, Ysgol Trefonnen yn Llandrindod Wells, dros 250kg o fes o’r ansawdd gorau fydd bellach yn cael eu defnyddio i dyfu mwy o goed derw lleol yng Nghymru.

Bu deunaw grŵp addysg o bob rhan o Gymru yn cymryd rhan yn yr ymgyrch Miri Mes, sy’n helpu CNC i blannu mwy o goed sydd wedi’u tyfu o hadau lleol. 

Hefyd mae’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc fynd allan i’r awyr agored i ddysgu am amgylchedd naturiol Cymru.

Dywedodd Ffion Hughes, Cydlynydd Addysg, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Cafodd yr ymgyrch ymateb gwych eleni eto gyda dysgwyr o bob oedran yn casglu dros 500kg o fes mewn chwe wythnos - digon i blannu 115 o gaeau pêl-droed yn llawn o goed derw.  

“Penderfynwyd creu Gwobr Fesen Aur i annog ein casglwyr mes i gymryd amser i ddysgu am wahanol fes, a dewis mes o’r ansawdd gorau i ni dyfu.

“Mae Ysgol Trefonnen yn enillwyr teilwng o’r wobr, ar ôl casglu 253.3kg o fes o’r ansawdd gorau, ac ennill detholiad o lyfrau addysgiadol a chodi dros £1,000 i’r ysgol.  

“Rydym am ddiolch i bawb a gymerodd ran, maent nid yn unig yn ein helpu i dyfu mwy o goed derw Cymreig, ond maent hefyd wedi treulio amser gwerthfawr yn dysgu yn yr awyr agored.

“Nawr rydym yn edrych ymlaen at blannu’r coed derw o ymgyrch y flwyddyn ddiwethaf.”

Roedd grwpiau addysg fel Cylchoedd Meithrin, sgowtiaid ac ysgolion cynradd yn cymryd rhan gyda mes yn cael eu casglu o diroedd yr ysgol, parciau a ffermydd. Casglwyd rhai hyd yn oed o dir Castell y Waun a Phafiliwn Llangollen.

Mae CNC yn talu hyd at £4.40 y cilogram, gan ddibynnu ar ansawdd y mes, cyn eu hanfon i feithrinfa goed Comisiwn Coedwigaeth yn swydd Gaer lle byddant yn cael eu tyfu’n goed ifanc.  

Mae ailblannu hadau yn helpu lleihau’r risg o wasgaru plâu a chlefydau a all ddinistrio coedwigoedd.

Yn ogystal mae coed derw yn darparu cartref i fywyd gwyllt ac yn lleihau effeithiau newid yn yr hinsawdd, drwy amsugno carbon deuocsid o’r atmosffer.  

Hefyd gallant helpu leihau’r perygl o lifogydd a helpu creu lleoedd gwych i bobl ymlacio a mwynhau’r awyr agored.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru