Cynlluniau’r dyfodol ar gyfer coedwigoedd Mynyddoedd Cambria

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnal digwyddiadau galw i mewn i drafod y dulliau o reoli coedwigoedd ger Aberystwyth yn y Canolbarth yn y dyfodol.

Mae Cynllun Coedwig Cwm Einion a Rheidol Uchaf yn amlinellu sut y bydd CNC yn rheoli’r ardaloedd hyn at y dyfodol ac yn canfod cydbwysedd rhwng anghenion pobl, yr amgylchedd, a’r economi goedwigoedd yng Nghymru.

Mae’r cynllun 10 mlynedd yn cwmpasu’r brif goedwig o Gwm Einion i gronfa ddŵr Nant y Moch, ynghyd â thair coedwig gerllaw sef Bryn Gwyn, Banc Creignant Mawr a Blaen Peithnant.

Mae’n cynnwys cynyddu rhosydd sych a gorgorsydd, adfer mawndiroedd a chreu cynefinoedd i fywyd gwyllt.

Mae CNC hefyd yn cynnig cynyddu amrywiaeth y coed conwydd a llydanddail drwy blannu coed ffynidwydd Douglas, sbriws Norwy, derw, a bedw, ac aethnenni, tra bo’n tynnu rhywogaethau ymledol fel rhododendron o lannau’r afonydd.

Mae’r cynlluniau hefyd yn mynd i’r afael â gyrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd a gwneud y coedwigoedd yn haws i bobl eu mwynhau, gyda llwybrau a thraciau i gerddwyr, beicwyr a marchogion.

Gall pobl gwrdd â’r tîm lleol a thrafod y cynlluniau’n fanylach yn y sesiynau galw i mewn a gynhelir yn yr Ystafell Haearn - Neuadd y Pentref, Eglwys-fach, ddydd Gwener 24 Mai rhwng 11.00 a 18.00;

ac yn Ysgol Gynradd Syr John Rhys, Ponterwyd, ddydd Iau 30 Mai rhwng 11.00 a 15.00.

Dywedodd Jim Ralph, Arweinydd Tîm Ceredigion Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae coedwigoedd yn hollbwysig i’r diwydiant pren masnachol ac i’r economi, gan fod ein coedwigoedd yn darparu tua 850,000 o dunelli o bren bob blwyddyn.

“Ond maent hefyd yn gartref i fywyd gwyllt ac yn helpu pobl i fynd allan i’r awyr agored, gan gynnig llwybrau ar gyfer beicio mynydd, cerdded, marchogaeth a llawer mwy.

“Mae’r Cynllun Adnoddau Coedwigaeth yn egluro sut y byddwn yn rheoli Cwm Einion a Rheidol Uchaf i gefnogi’r diwydiant pren, cynyddu amrywiaeth y rhywogaethau coed ac ehangu corsydd rhos i gynorthwyo rhywogaethau fel dyfrgwn, llygod pengrwn y dŵr, a beleod.

“Drwy gael un sefydliad sy’n rheoli llawer o’n hamgylchedd naturiol, gallwn reoli’r ardal ar gyfer coedwigaeth tra byddwn yn creu manteision i fywyd gwyllt a chymunedau lleol ar yr un pryd.”

Mae CNC hefyd yn casglu safbwyntiau gan ystod o randdeiliaid fel Cyngor Sir Ceredigion, RSPB, Statkraft, a CADW er mwyn canfod cydbwysedd a blaenoriaethu o ran y dull o reoli’r goedwig.

Mae’r cynlluniau drafft a Chrynodeb o’r Amcanion ar gael ar wefan CNC - https://naturalresourceswales.gov.uk/about-us/what-we-do/welsh-government-woodland-estate/cwm-einion-and-upper-rheidol-forest-resource-plan/?lang=cy

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru