Llifogydd pellach yn bosibl

Flood warning sign

Rydym yn annog pobl i baratoi ar gyfer y posibilrwydd o lifogydd pellach ar draws rhan helaeth o Gymru.

Bydd cyfnod o law trwm yn taro Gogledd a Gorllewin Cymru yn hwyr nos Lun – yr un ardaloedd ble y cyhoeddodd CNC naw Rhybydd Llifogydd a 22 Rhybydd i baratoi am lifogydd dros y penwythnos.

Fe fydd y glaw trymaf yn debygol o syrthio ar dir uchel o Fannau Brycheiniog i fyny at Eryri.

Gall hyn yn ei dro achosi trafferthion yn yr ardaloedd gafodd ei heffeithio gan y glaw trwm dros y penwythnos.

Gyda’r ddaear yn wlyb iawn a’r afonydd eisioes yn uchel bydd mwy o law yn peri i lefelau afonydd a nentydd godi’n gyflym.

Disgwyliwn i gyhoeddi nifer o rybuddion llifogydd ar gyfer cymunedau, a gallai ffyrdd gau wrth i ddraeniau gael trafferth i ymdopi â chymaint o ddŵr.

Fe all cyfnod arall o law ddydd Mawrth achosi problemau ychwanegol.

Rydym yn cynghori pobl i neilltuo amser ychwanegol ar gyfer eu teithiau, oherwydd gallai’r amgylchiadau gyrru fod yn anodd, ac i bobl gymryd gofal ger afonydd cyflym a mawr eu llif.

Cynghorir pobl i gadw golwg ar newyddion lleol a rhagolygon y tywydd er mwyn cael y diweddaraf am unrhyw broblemau yn eu hardal, a dylent gadw mewn cof y peryglon o yrru trwy lifddwr.

Mae ein swyddogion allan yn gwneud yn siŵr fod amddiffynfeydd yn gweithio’n iawn a bod afonydd yn glir o ddeunyddiau a allai rwystro’u llif.

Meddai Martyn Evans, Rheolwr Tactegol ar Ddyletswydd CNC: “Rydym yn gofyn i bobl gymryd gofal ac edrych ar ein gwefan ble mae’r rhybuddion yn cael ei diweddaru bob chwarter awr.

“Gall pobl ddarganfod a ydynt mewn perygl o ddioddef llifogydd, neu gallant gofrestru gyda’n gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd rhad ac am ddim trwy ymweld â’n gwefan neu ffonio Floodline ar 0345 988 1188.”

Gellir cael yr wybodaeth ddiweddaraf trwy gyfrwng ein cyfrif twitter hefyd: @natreswales.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru