Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun peilot coedwigaeth yn dwyn ffrwyth

Cwm Rhaeadr Forest towards Mynydd Du in the Brecon Beacons

Mae buddsoddi mewn peiriannau torri coed wedi rhoi Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar flaen y gad oddi mewn i’r diwydiant coedwigaeth, yn ogystal â gwella effeithlonrwydd ac arbed arian.

Ar y cyd â Komatsu, mae peiriannau newydd ar gyfer cynaeafu a chludo coed yn cael eu treialu er mwyn helpu’r corff amgylcheddol i ymateb yn gyflymach i ddigwyddiadau a gofynion y farchnad. 

Mae’r meddalwedd mapio sydd yn y peiriannau’n galluogi CNC i gynhyrchu pren yn ôl manylebau llym, gan bennu a thargedu meintiau neu fathau arbennig o bren yn ddi-oed ac yn effeithlon er mwyn diwallu anghenion y cwsmer ac elwa i’r eithaf ar werth y pren sy’n mynd i’r farchnad. 

Golyga hefyd y gall timau ymateb yn ddi-oed i achosion o glefydau coed, pan fydd angen cwympo’r coed o fewn amser penodol iawn yn ôl Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol. 

Mae’r gallu i gynllunio a gweithio’n gyflymach ac yn fwy hyblyg hefyd o fudd i’r bobl hynny sy’n defnyddio’r coedwigoedd at ddibenion hamdden – cerddwyr, beicwyr mynydd a marchogwyr – oherwydd mae’n golygu y gall CNC gyfyngu ar yr amser y bydd yn rhaid cau llwybrau oherwydd gwaith cynaeafu. 

Meddai Ian Sachs, Pennaeth Cynaeafu yn Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Mae’r cynllun peilot hwn yn helpu i chwyldroi’r ffordd rydym yn rheoli ein coedwigoedd, gan ein helpu i osod y safon ar gyfer y diwydiant. 

“Mae cynhyrchu pren yn ffrwd gyllido hollbwysig i’n sefydliad, gyda 690,000 tunnell o bren yn cael ei anfon i’r farchnad bob blwyddyn, gan gynhyrchu oddeutu £15m o incwm y flwyddyn. 

“Yn ychwanegol at hyn, rydym hefyd yn gwybod pa mor bwysig yw coedwigoedd o safbwynt twristiaeth, felly trwy wella’r ffordd rydym yn gweithio fe fyddwn hefyd yn gwella ein coedwigoedd er budd pobl a’r economi ehangach.” 

Fel yr esbonia John Geddes o Komatsu: “Dyma ein cynllun peilot cyntaf ar dir mawr y DU sy’n anelu at helpu ein cwsmeriaid, ac rydym o’r farn ei fod yn gweithio’n dda gyda CNC. 

“Fe fydd yr adborth gan y timau sy’n rhan o’r cynllun yn ein helpu i wella mwy fyth ar ein peiriannau, fel y gallant helpu busnesau a sefydliadau mewn mannau eraill.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.