Cynllun peilot coedwigaeth yn dwyn ffrwyth

Cwm Rhaeadr Forest towards Mynydd Du in the Brecon Beacons

Mae buddsoddi mewn peiriannau torri coed wedi rhoi Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar flaen y gad oddi mewn i’r diwydiant coedwigaeth, yn ogystal â gwella effeithlonrwydd ac arbed arian.

Ar y cyd â Komatsu, mae peiriannau newydd ar gyfer cynaeafu a chludo coed yn cael eu treialu er mwyn helpu’r corff amgylcheddol i ymateb yn gyflymach i ddigwyddiadau a gofynion y farchnad. 

Mae’r meddalwedd mapio sydd yn y peiriannau’n galluogi CNC i gynhyrchu pren yn ôl manylebau llym, gan bennu a thargedu meintiau neu fathau arbennig o bren yn ddi-oed ac yn effeithlon er mwyn diwallu anghenion y cwsmer ac elwa i’r eithaf ar werth y pren sy’n mynd i’r farchnad. 

Golyga hefyd y gall timau ymateb yn ddi-oed i achosion o glefydau coed, pan fydd angen cwympo’r coed o fewn amser penodol iawn yn ôl Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol. 

Mae’r gallu i gynllunio a gweithio’n gyflymach ac yn fwy hyblyg hefyd o fudd i’r bobl hynny sy’n defnyddio’r coedwigoedd at ddibenion hamdden – cerddwyr, beicwyr mynydd a marchogwyr – oherwydd mae’n golygu y gall CNC gyfyngu ar yr amser y bydd yn rhaid cau llwybrau oherwydd gwaith cynaeafu. 

Meddai Ian Sachs, Pennaeth Cynaeafu yn Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Mae’r cynllun peilot hwn yn helpu i chwyldroi’r ffordd rydym yn rheoli ein coedwigoedd, gan ein helpu i osod y safon ar gyfer y diwydiant. 

“Mae cynhyrchu pren yn ffrwd gyllido hollbwysig i’n sefydliad, gyda 690,000 tunnell o bren yn cael ei anfon i’r farchnad bob blwyddyn, gan gynhyrchu oddeutu £15m o incwm y flwyddyn. 

“Yn ychwanegol at hyn, rydym hefyd yn gwybod pa mor bwysig yw coedwigoedd o safbwynt twristiaeth, felly trwy wella’r ffordd rydym yn gweithio fe fyddwn hefyd yn gwella ein coedwigoedd er budd pobl a’r economi ehangach.” 

Fel yr esbonia John Geddes o Komatsu: “Dyma ein cynllun peilot cyntaf ar dir mawr y DU sy’n anelu at helpu ein cwsmeriaid, ac rydym o’r farn ei fod yn gweithio’n dda gyda CNC. 

“Fe fydd yr adborth gan y timau sy’n rhan o’r cynllun yn ein helpu i wella mwy fyth ar ein peiriannau, fel y gallant helpu busnesau a sefydliadau mewn mannau eraill.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru