Llifogydd yn bosibl dros y penwythnos

Flood warning sign

Yn Ne Cymru y disgwylir yr effeithiau gwaethaf, wrth i law trwm ymledu o’r gorllewin yn yr oriau man fore Dydd Sadwrn.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i baratoi ar gyfer y posibilrwydd o lifogydd pellach ar draws rhan helaeth o Gymru yn ystod y pedair awr ar hugain nesaf.

Disgwylir i’r glaw aros dros lawer o Dde Cymru tan tua hanner nos, gan ddod â pherygl llifogydd i bob rhan o’r ardal.

Mae 25-50 milimetr (un i ddwy fodfedd) yn eithaf tebygol, gyda hyd at 80 milimetr (mwy na thair modfedd) yn syrthio ar dir uchel.

Yn dilyn cyfnodau diweddar o law trwm, mae’r tir yn wlyb iawn. Golyga hyn y bydd mwy o law yn peri i lefelau afonydd a nentydd godi’n gyflym.

Disgwylir i CNC gyhoeddi nifer o rybuddion llifogydd ar gyfer cymunedau, a gallai ffyrdd gael eu cau wrth i ddraeniau gael trafferth i ymdopi â chymaint o ddŵr.

Er mai yn Ne Cymru y disgwylir yr effeithiau mwyaf, mae CNC hefyd yn disgwyl cyhoeddi rhai hysbysiadau llifogydd yng Ngogledd Cymru.

Mae CNC yn cynghori pobl i neilltuo amser ychwanegol ar gyfer eu teithiau, oherwydd gallai’r amgylchiadau gyrru fod yn anodd, yn enwedig ar ffyrdd sydd eisoes yn brysur gyda siopwyr Nadolig.

Mae hefyd yn gofyn i bobl gymryd gofal ger afonydd cyflym a mawr eu llif.

Cynghorir pobl i gadw golwg ar newyddion lleol a rhagolygon y tywydd er mwyn cael y diweddaraf am unrhyw broblemau yn eu hardal, a dylent gadw mewn cof y peryglon o yrru trwy lifddwr.

Bydd swyddogion CNC yn monitro’r rhagolygon yn ofalus a bydd timau’n mynd allan i wneud yn siŵr fod amddiffynfeydd rhag llifogydd yn gweithio’n iawn a bod afonydd yn glir o ddeunyddiau a allai rwystro’u llif.

Meddai Martyn Evans, Rheolwr Tactegol ar Ddyletswydd CNC: “Rydym yn gofyn i bobl gymryd gofal ac edrych yn rheolaidd ar ein hysbysiadau a’n rhybuddion llifogydd. Caiff y rhain eu diweddaru bob 15 munud ar ein map rhybuddion llifogydd byw ar ein gwefan.

“Gall pobl ddarganfod a ydynt mewn perygl o ddioddef llifogydd, neu gallant gofrestru gyda’n gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd rhad ac am ddim trwy ymweld â’n gwefan neu ffonio Floodline ar 0345 988 1188.”

Gellir cael yr wybodaeth ddiweddaraf trwy gyfrwng cyfrif twitter Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd: @natreswales.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru