Cynnig cynllun llifogydd ar gyfer Llanfair Talhaiarn

Bydd cynllun i amddiffyn 33 eiddo rhag llifogydd yn un o bentrefi Conwy yn cael ei drafod yr wythnos hon.

Cafodd 19 eiddo yn Llanfair Talhaiarn eu heffeithio gan lifogydd yn 2012, pan berodd y glaw trwm i Nant Barrog orlifo yng ngheuffos Water Street.

Byddai’r cynllun newydd yn cynyddu cynhwysedd y geuffos, gan amnewid adran 40-metr o’r ffos ym mhen uchaf y stryd gyda phibell newydd.

Bellach i lawr yr afon, byddai adran arall o’r geuffos yn cael ei hamnewid hefyd.

Byddai gwelliannau i’r muriau llifogydd a sgrin chwyn newydd yn cael ei gosod fel rhan o’r cynllun arfaethedig.

I reoli llif y dŵr trwy’r pentref, bydd rhagor o waith yn cael ei gyflawni i fyny’r afon.

Mae CNC yn cydweithio â Coed Cymru i ymchwilio dulliau naturiol i ddatrys y broblem, gan gynnwys plannu gwrychoedd a chreu rhwystrau naturiol i arafu llif y dŵr i fyny’r afon.

Cynhelir y sesiwn galw heibio yn Neuadd Goffa Llanfair Talhaearn ar ddydd Mercher 23 Mai, 2018 (3yh - 7yh).

Dywedodd Keith Ivens, Rheolwr Perygl Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru: “Ers llifogydd 2012, rydym eisoes wedi cwblhau gwaith i wella gallu’r pentref i ddygymod â llifogydd.

“Ond er nad oes modd i ni atal digwyddiadau o’r fath yn gyfan gwbl, mae ein cynllun arfaethedig ar gyfer Llanfair Talhaiarn, sy’n gymysgedd o ddulliau naturiol a pheirianyddol, yn cynnig amddiffyniad 1 mewn 100 mlynedd rhag llifogydd, a gallai leddfu pryderon y gymuned yn yr hir dymor.”

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am waith CNC wrth iddynt adeiladu’r cynllun ar eu gwefan: naturalresources.wales/LlanfairTH

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chynlluniau a rhybuddion llifogydd, ewch i naturalresources.wales/flooding os gwelwch yn dda, neu gysylltu â Floodline: - 0345 988 1188

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru