DIWEDDARIAD RHAGOLYGON LLIFOGYDD: 22/12/2013 12:30

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofyn i bobl baratoi at bosibilrwydd llifogydd lleol wrth i’r pwl nesaf o law mawr ddynesu.

Mae’r rhagolygon diweddaraf yn dangos bod disgwyl i law mawr, parhaus gyrraedd Cymru’n gynnar bore yfory, gan barhau hyd ddydd Mawrth, Noswyl y Nadolig.

Er y bydd y rhan fwyaf o Gymru gweld glaw mawr rywbryd yn ystod y dydd, disgwylir mai’r de, y gorllewin a’r canolbarth gaiff y gwaethaf. 

Yn dilyn pyliau hir o law mawr yn gynharach yr wythnos hon, mae’r tir eto’n llawn dŵr. Golyga hyn y bydd unrhyw law ychwanegol yn mynd yn syth i afonydd a nentydd.

Mae hyn yn debyg o arwain at gyhoeddi rhagor o Rybuddion “Byddwch yn Barod” a Rhybuddion Llifogydd ledled Cymru yn y diwrnodau nesaf.

Mae perygl, hefyd, y bydd dail a malurion eraill, wedi’u gyrru gan y gwynt, yn cau draeniau, gan achosi gorlifo ffyrdd.

Cynghorir pobl sy’n teithio i weld eu teuluoedd adeg y Nadolig ganiatáu rhagor o amser, gan y gallai gyrru fod yn anodd.

Cynghorir pobl i gadw llygad ar newyddion lleol a rhagolygon y tywydd er mwyn cael gwybod am unrhyw drafferthion yn eu hardal, ac yr ydym yn eich atgoffa am beryglon gyrru trwy ddŵr llifogydd.

Bydd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru’n cadw golwg manwl ar y rhagolygon yn ystod y diwrnodau nesaf.

Mae timau allan y penwythnos hwn, yn sicrhau bod yr amddiffynfeydd yn gweithio’n iawn, a bod yr afonydd yn glir o sbwriel a allai gyfyngu ar eu llif.

Am y diweddaraf am rybuddion llifogydd, ewch at y dudalen hon neu dilynwch @natreswales ar Twitter.

Gall pobl ganfod a ydynt ym mherygl llifogydd, neu os gallant ymgofrestru ar gyfer derbyn rhybuddion llifogydd am ddim, trwy alw Floodline ar 0345 988 1188.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru