Datganiad rhagolygon llifogydd - 30/01/14

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n annog pobl i baratoi rhag bygythiad rhagor o lifogydd ledled Cymru'r penwythnos hwn, ar lannau’r môr ac yng nghefn gwlad hefyd.

Disgwylir pwl o law mawr gydol ddydd Gwener, sy’n debyg o achosi llifogydd dŵr wyneb lleol, yn enwedig yn y de. Atgoffir gyrwyr i fod yn neilltuol ofalus wrth deithio.

Mae rhagor o bryder ynghylch llifogydd glan môr. O nos Wener hyd ddydd Sadwrn, bydd cyfuniad o lanwau mawrion a gwyntoedd cryfion yn cynyddu bygythiad llifogydd glan môr yn sylweddol.

Mae’n debyg y bydd tywydd garw ar y rhan fwyaf o arfordir Cymru, ond mae’n debyg yr effeithir waethaf ar lannau’r de a’r gorllewin, lle gallai ymchwyddiadau llanwol a thonnau mawrion orlifo eiddo yma a thraw, ac amharu ar drafnidiaeth.

Dengys y rhagolygon presennol y bydd y llanw ar ei uchaf fore Sadwrn, ac eto nos Sul. Bydd llanwau uchel a gwyntoedd mawrion yn parhau’r wythnos nesaf, gyda phenllanw bore Llun eto’n bygwth achosi llifogydd ar y glannau.

Rydym yn cydweithio’n agos â’r Swyddfa Dywydd er mwyn cadw golwg ar hynt y ddrycin, a’i maint, wrth iddi ddatblygu. Ni ddisgwylir i’r ymchwydd ar y glannau fod cynddrwg ag yn nechrau Ionawr, ond rydym yn cynghori pobl i ragofalu ac ymbaratoi, rhag i’r sefyllfa ddirywio.  

Cynghorwn bobl yn gryf i gadw draw o bromenadau a glannau’r môr, gan y gallai tonnau mawrion eu cipio ymaith, neu falurion eu taro.

Bydd gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru’n cadw golwg ar ein hamddiffynfeydd ar lannau’r môr a’r afonydd, er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio. Byddant yn clirio dyfrffosydd ac yn cydweithio’n agos ag awdurdodau lleol er mwyn helpu sicrhau paratoi cymunedau cyn tywydd y penwythnos.  

Diweddarir rhybuddion llifogydd pob 15 munud ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru, ac y maent ar gael i’w gweld ar y dudalen hon.

Mae gwybodaeth a diweddariadau ar gael, hefyd, trwy alw Floodline ar 0345 988 1188.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru