Rhoi Trwydded Amgylcheddol i Coastal Oil and Gas Ltd yn Sant Nicolas

Mae trwydded amgylcheddol wedi’i rhoi ar gyfer twll turio olew a nwy archwiliadol yn Sain Nicolas, Bro Morgannwg, ac er mwyn gwneud yn siŵr fod yr holl wastraff a gynhyrchir gan y gwaith yn cael ei reoli’n briodol.

Nid yw’n caniatáu i’r cwmni fynd i’r afael ag unrhyw hollti hydrolig (‘ffracio’) nac echdynnu unrhyw olew neu nwy.

Ni ddylai’r drilio a’r profion, na’r gwaith o adfer y tir, bara mwy na 12 mis.

Meddai llefarydd o Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae’n bwysig i bob gweithgaredd o’r fath beidio â niweidio’r amgylchedd, ac mae’r drwydded hon yn nodi’n glir yr hyn y bydd yn rhaid i Coastal Oil and Gas Limited ei wneud er mwyn cydymffurfio â hyn.

“Cyn gwneud y penderfyniad, mi gynhalion ni asesiad trylwyr o’u cynlluniau, gan ymgynghori â sefydliadau arbenigol fel Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

“Dim ond os cawn ein bodloni bod cynlluniau manwl i’w cael sy’n nodi’n glir y gall y cwmni weithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd neu gymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol.

“Ar ôl i’r gwaith gychwyn, bydd ein swyddogion yn rheoli ac yn monitro’r safle er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio ag amodau’r drwydded, fel y gellir gwarchod pobl a’r amgylchedd.”

Mae’n ofynnol i gwmnïau olew a nwy gael trwyddedau a chaniatâd gan nifer o sefydliadau cyn y gallant gychwyn ar unrhyw waith archwiliadol.

Bydd natur y caniatâd hwn yn dibynnu ar natur y gweithgareddau arfaethedig, daeareg y safle a nodweddion amgylcheddol yr ardal.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y cyfrifoldebau hyn, ynghyd ag olew a nwy ar y tir, yma.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru